1.เขียนบันทึกในบลอกตนเองเพื่อนำเสนอ(ก)แนะนำรายชื่อหนังสือที่น่าสนใจของชุดวิชา (ข)เขียนโครงการนำนักศึกษาไปปฏิบัติในโรงเรียน (ค)เขียนบันทึกเสนอกิจกรรมศึกษาเอกสารในเนื้อหาส่วนที่เกี่ยวกับวัดประเมิน

2.นัดหารือกับรองฯ ผอ.วันชัย ยงวณิชย์ โรงเรียนวัดไตรมิตร เพื่อนำนักศึกษาลงไปปฏิบัติภาคสนาม กรอบการหารือ คือกิจกรรมพัฒนาหลักสูตร3กลุ่มกับการทดลองสอนพฤติกรรมวิชาภาษาไทย 14 คน รับในหลักการและจะเสนอโครงการรายละเอียดให้ทั้งสองฝ่ายพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง


3.ทำหนังสือเชิญวิทยากรสองท่านที่จะมาบรรยายในวันพุธที่5 และวันพฤหัสฯที่13มิถุนายน

4.เตรียมการและประสานกับอาจารย์วิชาเอกภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์เพื่อให้นำนักศึกษามาร่วมฟังวิทยากรในทั้งสองวัน


5.วันนี้นักศึกษามาสร้างบลอกของตนเองในชั้นเรียนแล้ว แต่ยังไม่มีบันทึกดูเหมือนว่า ตัวนักศึกษาไม่ได้มาสร้างเอง แต่มีคนๆหนึ่งมาทำให้ทุกคน...?