ข้อจำกัดของ Microsoft Access

Access database

Attribute Maximum
Microsoft Access database (.mdb) file size 2 gigabytes minus the space needed for system objects
Number of objects in a database 32,768
Modules (including forms and reports with the HasModule property set to True) 1,000
Number of characters in an object name 64
Number of characters in a password 14
Number of characters in a user name or group name 20
Number of concurrent users 255

Table

Attribute Maximum
Number of characters in a table name 64
Number of characters in a field name 64
Number of fields in a table 255
Number of open tables 2048
Table size 2 gigabyte
Number of characters in a Text field 255
Number of characters in a Memo field 65,535
Size of an OLE Object field 1 gigabyte
Number of indexes in a table 32
Number of fields in an index 10
Number of characters in a validation message 255
Number of characters in a validation rule 2,048
Number of characters in a table or field description 255
Number of characters in a record (excluding Memo and OLE Object fields) when the Unicode Compression property of the fields is set to Yes 4,000
Number of characters in a field property setting 255

Query

Attribute Maximum
Number of enforced relationships 32 per table
Number of tables in a query 32
Number of fields in a recordset 255
Recordset size 1 gigabyte
Sort limit 255 characters
Number of levels of nested queries 50
Number of characters in a cell in the query design grid 1,024
Number of characters for a parameter in a parameter query 255
Number of ANDs in a WHERE or HAVING clause 99
Number of characters in an SQL statement 64,000

Form and report

Attribute Maximum
Number of characters in a label 2,048
Number of characters in a text box 65,535
Form or report width 22 in. (55.87 cm)
Section height 22 in. (55.87 cm)
Height of all sections plus section headers (in Design view) 200 in. (508 cm)
Number of levels of nested forms or reports 7
Number of fields or expressions you can sort or group on in a report 10
Number of headers and footers in a report 1 report header/footer; 1 page header/footer; 10 group headers/footers
Number of printed pages in a report 65,536
Number of controls and sections you can add over the lifetime of the form or report 754
Number of characters in an SQL statement that serves as the Recordsource or Rowsource property of a form, report, or control (both .mdb and .adp) 32,750

Macro

Attribute Maximum
Number of actions in a macro 999
Number of characters in a condition  255
Number of characters in a comment 255
Number of characters in an action argument  255

ที่มา : http://office.microsoft.com/en-us/assistance/HP051868081033.aspx

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Patrickz - just a developerความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

อยากสอบถามวิธีการกู้ข้อมูลคืนใน ตารางaccessคือว่าผมได้ลบข้อมูลสำคัญในตารางออกและไม่ทราบวิธีการกู้คืนครับพอมีวิธีการใดบ้างที่จะกู้คืนข้อมูลได้บ้างจะรอคำตอบนะครับขอบคุณครับ