ท่านผู้อ่านทราบหรือไม่ว่า....ระเทศต่างๆ ในโลกที่ออกเสียงส่วนท้ายของชื่อประเทศว่า สะ-ถาน   หรือ สะ-ตาน   ในภาษาไทย และเขียนเป็นภาษอังกฤษเป็น “STAN” นั้นมีอยู่กี่ประเทศในโลกนี้  .......  มีดังนี้ครับ
1.         ปากีสถาน ( PAKISTAN )
2.         อัฟกานิสถาน ( AFGHANISTAN )
3.         เตอร์มีนิสถาน (TURMENISTAN)
4.         ทาจิคิสถาน ( TAJIKISTAN )
5.         อุสเบคิสถาน ( UZBEKISTAN )
6.         คาซํสสถาน (KAZAKSTAN)
7.         คีร์จีสถาน ( KYRGYZSTAN )  
               
ประเทศ ปากีสถาน ( PAKISTAN ) และประเทศอัฟกานิสถาน ( AFGHANISTAN ) เป็นประเทศอิสระมานานแล้ว 
                    ส่วนประเทศลำดับที่ 3-7 อันได้แก่ประเทศ เตอร์มีนิสถาน
(TURMENISTAN) ,ทาจิคิสถาน ( TAJIKISTAN ) , อุสเบคิสถาน ( UZBEKISTAN ) , คาซํสสถาน (KAZAKSTAN) และประเทศคีร์จีสถาน ( KYRGYZSTAN ) ล้วนเกิดจากการแยกตัวมาจากประเทศ สภาพโซเวียตรัสเซีย เมื่อคราวล่มสลาย
เป็นที่น่าสังเกตว่า : -
1) ทุกประเทศเหล่านี้ล้วนนับถือศาสนาอิสลาม  ซึ่งความแตกต่างในเรื่องศาสนานี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งในการแยกตัวเป็นประเทศอิสระ
2) เกือบทุกประเทศเป็น
แขกขาว ยกเว้น ประเทศ ปากีสถาน ( PAKISTAN ) และประเทศอัฟกานิสถาน ( AFGHANISTAN )
3
) ทุกประเทศเหล่านี้ล้วนมีพรมแดนของประเทศติดต่อกันไม่ติดประเทศใดก็ติดประเทศหนึ่ง เมื่อดูตามที่ตั้งของประเทศแล้วจะเห็นว่าอยู่ในภูมิภาคเอเชียกลางด้วยกัน ยกเว้นประเทศ ปากีสถาน ( PAKISTAN ) ที่อยู่ในเอเชียใต้