ท่านผู้อ่านทราบหรือไม่ว่า....ระเทศต่างๆ ในโลกที่ออกเสียงส่วนท้ายของชื่อประเทศว่า สะ-ถาน  หรือ สะ-ตาน ในภาษาไทย และเขียนเป็นภาษอังกฤษเป็น “STAN” นั้นมีอยู่กี่ประเทศในโลกนี้  .......  มีดังนี้ครับ
1.        ปากีสถาน(PAKISTAN)
2.        อัฟกานิสถาน(AFGHANISTAN)
3.        เตอร์มีนิสถาน(TURMENISTAN)
4.        ทาจิคิสถาน(TAJIKISTAN)
5.        อุสเบคิสถาน (UZBEKISTAN)
6.        คาซํสสถาน(KAZAKSTAN)
7.        คีร์จีสถาน(KYRGYZSTAN) 
               
ประเทศ ปากีสถาน(PAKISTAN) และประเทศอัฟกานิสถาน(AFGHANISTAN) เป็นประเทศอิสระมานานแล้ว 
                    ส่วนประเทศลำดับที่ 3-7 อันได้แก่ประเทศ เตอร์มีนิสถาน
(TURMENISTAN) ,ทาจิคิสถาน(TAJIKISTAN) , อุสเบคิสถาน (UZBEKISTAN) , คาซํสสถาน(KAZAKSTAN) และประเทศคีร์จีสถาน(KYRGYZSTAN) ล้วนเกิดจากการแยกตัวมาจากประเทศสภาพโซเวียตรัสเซีย เมื่อคราวล่มสลาย
เป็นที่น่าสังเกตว่า : -
1) ทุกประเทศเหล่านี้ล้วนนับถือศาสนาอิสลาม  ซึ่งความแตกต่างในเรื่องศาสนานี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งในการแยกตัวเป็นประเทศอิสระ
2) เกือบทุกประเทศเป็น
แขกขาวยกเว้น ประเทศ ปากีสถาน(PAKISTAN) และประเทศอัฟกานิสถาน(AFGHANISTAN)
3
) ทุกประเทศเหล่านี้ล้วนมีพรมแดนของประเทศติดต่อกันไม่ติดประเทศใดก็ติดประเทศหนึ่ง เมื่อดูตามที่ตั้งของประเทศแล้วจะเห็นว่าอยู่ในภูมิภาคเอเชียกลางด้วยกัน ยกเว้นประเทศ ปากีสถาน(PAKISTAN) ที่อยู่ในเอเชียใต้