"คู่มือการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล"

 

                 บันทึกนี้ ผู้เขียนขอนำเรื่อง  "คู่มือการจัดทำแผนกลยุทธิ์การบริหารทรัพยากรบุคคล"  มาแจ้งให้ทราบดังนี้ค่ะ...

                การบริหารงานราชการให้บรรลุผลตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ตั้งไว้  จำเป็นต้องอาศัยการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ขององค์กรเป็นตัวขับเคลื่อนและผลักดัน  การจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นกระบวนการแรกที่สำคัญที่จะสร้างความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างการบริหารทรัพยากรบุคคลกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ

                สำหรับคู่มือการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล  เล่มนี้  ได้จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอขั้นตอนการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลภายใต้กรอบมาตรฐานความสำเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard)  5 มิติ  ที่สำนักงาน ก.พ. กำหนดขึ้น  ซึ่งขั้นตอนดังกล่าวเป็นขั้นตอนที่เคยนำไปใช้อย่างได้ผลกับส่วนราชการนำร่อง โครงการพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) ของสำนักงาน ก.พ. เมื่อปี พ.ศ. 2547  ทั้ง  4  ส่วนราชการ  คือ  สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  กรมราชทัณฑ์  กรมศุลกากรและสำนักงาน ก.พ. นอกจากนี้  ภายในเล่มยังนำเสนอเครื่องมือและแม่แบบต่าง ๆ (Templates) ที่ช่วยในการดำเนินการให้ได้ผลผลิตตามที่กำหนดไว้ค่ะ...

                ขั้นตอนและเครื่องมือต่าง ๆ ที่นำเสนอเพื่อช่วยในการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลนี้ เป็นเพียงตัวอย่างและเป็นแนวทางเลือกเพียงหนึ่งทางเลือกเท่านั้น หากส่วนราชการใดจะปรับเปลี่ยนขั้นตอนหรือเทคนิคเครื่องมือเพื่อความเหมาะสมหรือตามความถนัด ก็สามารถกระทำได้ค่ะ...

                สำหรับผู้เขียนเห็นว่า "คู่มือการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล"  เล่มนี้มีประโยชน์และเพื่อเป็นการพัฒนาระบบราชการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  ให้ประสบผลสำเร็จยิ่งขึ้น จึงขอนำมาเผยแพร่ให้ผู้สนใจได้รับทราบกันค่ะ...

 

ท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ตามไฟล์ด้านล่างนี้ค่ะ...

http://gotoknow.org/file/bussayamas/cover.pdf

 http://gotoknow.org/file/bussayamas/kumnum.pdf

 http://gotoknow.org/file/bussayamas/hr1.pdf

 http://gotoknow.org/file/bussayamas/hr2.pdf

 http://gotoknow.org/file/bussayamas/hr3.pdf

 http://gotoknow.org/file/bussayamas/pakpnouk.pdf