งาน “วันต้นไม้แห่งชาติและเปิดตัวโครงการ เติมสีทองหื้อดอยคำ”

เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชน ได้รู้จักคุณค่าของต้นไม้ โดยโครงการนี้มุ่งที่จะเติมสีเหลืองให้กับพื้นที่ป่าบริเวณโดยรอบดอยคำ ด้วยการปลูกต้นราชพฤกษ์ ต้นไม้ประจำชาติ ซึ่งเป็นต้นไม้ที่ให้ดอกเป็นสีเหลือง ซึ่งเป็นสีประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยเหล่าพสกนิกรที่อาศัยอยู่บริเวณรอบดอยคำ

อุทยานหลวงราชพฤกษ์จัดงาน  วันต้นไม้แห่งชาติและเปิดตัวโครงการ เติมสีทองหื้อดอยคำวันที่ 28 พฤษภาคม 2553 

1.  ความเป็นมาของการจัดงานวันต้นไม้แห่งชาติ

                อุทยานหลวงราชพฤกษ์   เดิมเป็นสถานที่จัดงานพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549  ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)ซึ่งได้รับโอนจากกรมวิชาการเกษตรตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2553 ต่อมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อ “อุทยานหลวงราชพฤกษ์”  เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2553  ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้น  ทั้งนี้อุทยานหลวงราชพฤกษ์ได้ทำพิธีเปิดป้ายชื่อพระราชทานอย่างเป็นทางการเมื่อ วันที่12เมษายนที่ผ่านมา

               อุทยานหลวงราชพฤกษ์เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น. ค่าบำรุงสวน ผู้ใหญ่คนละ 50 บาท เด็กคนละ 25 บาท  ข้าราชการ ผู้สูงอายุ แสดงบัตรจะได้ราคาพิเศษคนละ 25 บาท ชาวต่างประเทศ 100 บาท ส่วนกรุ๊ปทัวร์สามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ในการรับส่วนลดพิเศษต่างๆได้ (โทร 053-114195-6) อุทยานหลวงราชพฤกษ์มีบริการรถพ่วงชมสวนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว  ซึ่งจะได้ชมความงามของสวนที่ยังมีความสวยงามอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นบริเวณหอคำหลวง  สวนองค์กรต่างๆและ สวนนานาชาติ  ซึ่งในแต่ละสวนจะมีความน่าสนใจและความแปลกใหม่อยู่เสมอ   นอกจากนั้นทางอุทยานหลวงราชพฤกษ์ได้จัดมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยในวันที่28 พฤษภาคม 2553 จะร่วมมือกับ 23 หน่วยงาน จัดงานวันต้นไม้แห่งชาติและเปิดตัวโครงการเติมสีทองหื้อดอยคำขึ้น

2.  วัตถุประสงค์การจัดงาน การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  สร้างจิตสำนึกและกระตุ้นให้คนในท้องถิ่นรักผืนแผ่นดินและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ พร้อมให้มีส่วนร่วมในการปลูก การดูแลรักษาต้นไม้และป่าไม้   พร้อมกับเปิดตัวโครงการ “เติมสีทองหื้อดอยคำ” ซึ่งมีเป้าหมายที่จะปลูกต้นราชพฤกษ์จำนวน 8,599 ต้นในเวลา 3 ปี เพื่อถวายเป็นราชสักการะ เนื่องในอภิมหามงคลสมัย ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมพรรษา ครบ 85 พรรษา

3.  กิจกรรมในงานวันต้นไม้แห่งชาติและเปิดตัวโครงการเติมสีทองหื้อดอยคำ

3.1 วันที่ 28 พฤษภาคม 2553 เวลา 09.30 น. มีพิธีเปิดงานวันต้นไม้แห่งชาติและเปิดตัวโครงการ ‘เติมสีทองหื้อดอยคำ’ พร้อมกิจกรรมการปลูกต้นราชพฤกษ์ทั้งในและนอกเขตอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตามแนวถนนจากวงเวียนช้างไปตลอดสองข้างทางจนถึงพระธาตุดอยคำ และจากวงเวียนช้างไปยังวัดบ้านฟ่อนตำบลหนองควาย รวมทั้งหมดจำนวน 999 ต้น

3.2  มีกิจกรรมต่างๆ ที่ให้ชุมชนและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในงาน ได้แก่ การประกวดร้องเพลง  การประกวดคำขวัญ  การประกวดการเขียนเรียงความ การประกวดวาดภาพระบายสี  การประกวด  ต้นไม้หายาก  พร้อมชิงเงินรางวัลและถ้วยรางวัลมากมาย 

3.3 การจัดค่ายนักพฤกษศาสตร์น้อย  หลักสูตร 3 วัน ในวันที่ 28-30 พฤษภาคม 2553 โดยจัดร่วมกับงานพัฒนาการศึกษาและสังคมมูลนิธิโครงการหลวง ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมูลนิธิอิซูซุประเทศไทย เยาวชนที่เข้าค่ายเป็นสมาชิกเครือข่ายเยาวชนโครงการหลวงและจากชุมชนตำบลแม่เหียะ ชุมชนตำบลสุเทพและชุมชนตำบลหนองควาย รวมจำนวน 30 คน

3.4   การจัดนิทรรศการทางวิชาการเรื่อง “สร้างโลกเขียวสวยด้วยต้นไม้”  โดยความร่วมมือจาก หน่วยงานต่างๆ  ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ทางวิชาการกับเยาวชน ถ้าทางสถาบันการศึกษาแห่งไหนสนใจ สามารถนำนักเรียน นักศึกษาเข้าชมนิทรรศการได้ตลอดระยะเวลาการจัดงาน

4.  รายละเอียดของโครงการเติมสีทองหื้อดอยคำ

ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่เหียะ ร่วมกับฝ่ายปกครองในพื้นที่ใกล้เคียงได้ริเริ่มสนับสนุนให้มีโครงการปลูกต้นราชพฤกษ์เพิ่มในเขตอุทยานแห่งชาติสุเทพ-ปุย เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นราชสักการะเนื่องในมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะทรงมีพระชนมพรรษา ครบ ๘๕ พรรษา ในปี ๒๕๕๕ และเพื่อเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชน ได้รู้จักคุณค่าของต้นไม้ โดยโครงการนี้มุ่งที่จะเติมสีเหลืองให้กับพื้นที่ป่าบริเวณโดยรอบดอยคำ ด้วยการปลูกต้นราชพฤกษ์ ต้นไม้ประจำชาติ ซึ่งเป็นต้นไม้ที่ให้ดอกเป็นสีเหลือง ซึ่งเป็นสีประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยเหล่าพสกนิกรที่อาศัยอยู่บริเวณรอบดอยคำ ซึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติสุเทพ-ปุย จะได้ร่วมกันดำเนินการรณรงค์ ส่งเสริม และเชิญชวนให้เยาวชน ประชาชน หน่วยงานของรัฐและองค์กรต่าง ๆ ทั้งในพื้นที่ตำบลแม่เหียะ พื้นที่ใกล้เคียง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง ร่วมปลูกต้นราชพฤกษ์ครอบคลุมทั่วพื้นที่อุทยานแห่งชาติสุเทพ-ปุย ฝั่งทิศใต้ หรือ “ดอยคำ”ในลักษณะปลูกเสริม ให้ได้จำนวนต้นราชพฤกษ์ 8,599 ต้นในเวลา 3 ปี  ดังนั้น จึงได้ร่วมมือกับทางอุทยานหลวงราชพฤกษ์และหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งชุมชนรอบพื้นที่ดอยคำสามตำบล คือ ตำบลแม่เหียะ ตำบลหางดงและตำบลหนองควาย  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ณ แห่งนี้นี่คืออุทยานหลวงราชพฤกษ์ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณและสนับสนุนกับโครงการดีๆแบบนี้ค่ะ....

ตอนเย็นๆชอบปั่นจักรยานไปสูดโอโซนกับพรรคพวก   บรรยากาศสุดสวยและช่วยให้ผ่อนคลาย...

มีความสุขกับการทำงานนะคะ

IP: xxx.172.29.163
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากค่ะ

เชิญมาร่วมงานกันด้วยนะคะ

ทัศนีย์