ชมรม หนูรักดนตรีไทย

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย  ความมีใจรัก ตระหนักถึงคุณค่าของดนตรีไทย มีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ในการท่จะอนุรักษ์ไว้ซึ่งมรดกอันลำค่าของชาติถือเป็นหน้าท่ท่สำคัญท่จะต้องถ่ายทอดความรู้ให้แก่ศิษย์เพื่อปลูกฝังความเป็นไทย ความรัก และความสามัคคี

เทคนิควิธีการปฏิบัติ

1.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

2. เสนอโครงการของบประมาณสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

3. ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยให้เรียนดนตรีไทยในวิชาศิลปะและจัดตั้งชมรม

4. เริ่มสอนให้นักเรียนรู้จักครูดนตรีในสมัยต่างๆ เรียนรู้ประวัติของดนตรีไทย เรียนรู้ประเภทของดนตรีไทย การปฏิบัติ และการดูแลรักษาท่ถูกวิธี

5. สอนการนับจังหวะ การอ่านโน๊ต และการบรรเลงเพลงไทยในบทเรียน

บทเรียนที่ได้   โรงเรียนมีชมรมหนูรักดนตรีไทย  มีสมาชิกในชมรมเป็นนักเรียนชั้น ป.4 - 6 จำนวน 30 คน แต่ละคนมีความสามารถในการบรรเลงเพลงดนตรีไทย ตามความสนใจ ท่จะเล่น ฝึกปฏิบัติ เครื่องดนตรี ชนิดใดๆ ซึ่งได้เลือกไว้ตั้งแต่สมัครเข้าเรียนในชมรม วงดนตรีของโรงเรียนเป็นวงเครื่องสายผสมขิมมีโอกาสนำนักเรียนไปแสดงในงานต่างๆ ร่วมกับชุมชน เช่น ต้อนรับชาวมาเลย์ งานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันครอบครัว

แนวทางแก้ไข

1. ควรปรับปรุงสถานท่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสม

2. ควรมีการเผยแพร่ความรู้เรื่องหลักและวิธีปฏิบัติท่ถูกต้องเกี่ยวกับดนตรีไทย ให้แก่บุคลากรในโรงเรียนและกลุ่มผู้สนใจในชุมชน