ประสิทธิผลของการให้การศึกษาด้านสาธารณสุขมูลฐานแก่ครอบครัว โดยใช้หอกระจายข่าวสารประจำหมู่บ้านอย่างมีระบบและแบบเรียนด้วยตนเอง

ประสิทธิผลของการให้การศึกษาด้านสาธารณสุขมูลฐานแก่ครอบครัว โดยใช้หอกระจายข่าวสารประจำหมู่บ้านอย่างมีระบบและแบบเรียนด้วยตนเอง
วิทยานิพนธ์ วท.ม. มหาวิทยาลัยมหิดล 2530.

ธงชัย เล็กกัมพร (2530 /90) ศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิผลของการให้การศึกษาด้านสาธารณสุขมูลฐานแก่ครอบครัว โดยใช้หอกระจายข่าวสารประจำหมู่บ้านอย่างมีระบบ จะทำให้ประชาชนในหมู่บ้านมีความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตัวได้ดีกว่าการให้ความรู้โดยใช้บทเรียนเรียนด้วยตนเอง เนื่องจากประชาชนให้ความสนใจในการเยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสารจาการฟังมากกว่าการอ่าน เพราะในขณะที่ฟังนั้นสามารถทำงานอื่นๆได้ โดยไม่เสียเวลาทำงาน สำหรับการอ่านนั้นต้องหยุดงานอื่นเพื่ออ่านให้เข้าใจ และอีกประการหนึ่งประสบการณ์ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนนั้นส่วน ใหญ่เคยชินกับการฟังมากกว่าการอ่าน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bonความเห็น (0)