การเปิดรับข่าวสารกับความรู้และป้องกันโรคเอดส์ในหญิงอาชีพพิเศษและชายรักร่วมเพศ ในเขตกรุงเทพมหานคร

การเปิดรับข่าวสารกับความรู้และป้องกันโรคเอดส์ในหญิงอาชีพพิเศษและชายรักร่วมเพศ ในเขตกรุงเทพมหานคร
วิทยานิพนธ์ นศ.ม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2530.

กาญจนี หวังถิรอำนวย (2530 / 260) ทำการศึกษาเรื่อง การเปิดรับข่าวสารกับความรู้และป้องกันโรคเอดส์ในหญิงอาชีพพิเศษและชายรัก ร่วมเพศ ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า การเปิดรับข่าวสารทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง หนังสือพิมพ์ เป็นสื่อที่กลุ่มตัวอย่าเปิดรับมากที่สุด รองลงมาคือ เพื่อน โทรทัศน์ วิทยุ และบุคลากรทางการแพทย์ ตามลำดับ  ส่วนในด้านความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารทั่วไป และข่าวสารโรคเอดส์จากหนังสือพิมพ์รายวันจะให้ความรู้กับกลุ่มตัวอย่างมาก ที่สุด รองลงมา คือ วิทยุ และสื่อสิ่งพิมพ์ตามลำดับ สำหรับการปฏิบัติตนในการป้องกันโคเอดส์ พบว่า สื่อบุคคล เช่น เพื่อน บุคลากรทางการแพทย์ แฟนหรือคู่นอน ญาติพี่น้อง เป็นสื่อที่ดีที่สุด รองลงมาคือ วิดีโอ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bonความเห็น (0)