ICTและสื่อจะช่วยสร้างเสริมสันติชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างไร

อิ่มจิต
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ร่วมแสดงความคิดเห็น เสนอแนะทางออก บอกเล่าประสบการณ์ผ่านเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์เพื่อสันติสุขของชุมชนและของชาติ เพื่อนำไปสู่การแสวงหาทิศทางการบริหารจัดการและการดำเนินบทบาทที่เหมาะสมของสื่อประเภทต่าง ๆ อันจะช่วยเอื้อให้เกิดบรรยากาศแห่งการสร้างสังคมสันติสุข ซึ่งเป็นสังคมที่ให้ความสำคัญกับการยอมรับและเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความแตกต่างและความหลากหลายทางวัฒนธรรม สร้างความรักและความสมานฉันท์
“สื่อ” และ “การสื่อสาร” มิใช่ยาขนานวิเศษที่จะช่วยแก้ปัญหาและนำพาสังคมไปสู่ความสันติสุขได้ด้วยตัวของมันเอง แต่สื่อและการสื่อสารถือเป็นกลไกหนึ่งที่จะช่วยเอื้ออำนวยและเป็นเวทีให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางข้อมูลข่าวสารและความคิดเห็นอันจะนำไปสู่หนทางหรือวิธีการในการจัดการกับปัญหาหรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการสื่อสารนั้นมุ่งเน้นไปที่การสร้างการมีส่วนร่วม หรือการสร้างพื้นที่สาธารณะทางความคิดของสมาชิกภาคส่วนต่าง ๆ ของสังคม นอกจากนี้ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารยังสามารถสร้างให้สื่อกลายเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการพัฒนาระบบการจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ ซึ่งหมายรวมไปถึงการป้องกันอาชญากรรมและการก่อการร้ายต่าง ๆ ทางการสื่อสารในรูปใหม่คือการสื่อสารผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่นั่นเอง


ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการสร้างและนำเสนอแนวทางการดำเนินบทบาทของสื่อและการสื่อสาร รวมทั้งการสร้างเครื่องมือ ระบบ หรือทิศทางการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารเพื่อช่วยเอื้อให้เกิดสภาพการณ์และบรรยากาศทางสังคมที่เหมาะสมเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและยาวนานจนยากที่จะคาดเดาจุดจบของเหตุการณ์ได้

จึงขอเชิญทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็น เสนอแนะทางออก บอกเล่าประสบการณ์ผ่านเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์เพื่อสันติสุขของชุมชนและของชาติ เพื่อนำไปสู่การแสวงหาทิศทางการบริหารจัดการและการดำเนินบทบาทที่เหมาะสมของสื่อประเภทต่าง ๆ อันจะช่วยเอื้อให้เกิดบรรยากาศแห่งการสร้างสังคมสันติสุข ซึ่งเป็นสังคมที่ให้ความสำคัญกับการยอมรับและเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความแตกต่างและความหลากหลายทางวัฒนธรรม สร้างความรักและความสมานฉันท์

งานวิจัยเรื่องนี้สำเร็จลุล่วงแล้ว ติดตามอ่านได้จาก "สาร สื่อ สู่สันติ"

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์เพื่อสันติสุขของชาติความเห็น (5)

อิ่มจิต
IP: xxx.12.74.6
เขียนเมื่อ 

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมถ่ายทอดความรู้ ให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นได้อย่างกว้างขวางค่ะ ในประเด็นต่อไปนี้ หรือเรื่องอื่น ๆ ที่ท่านเห็นว่าเกี่ยวข้อง

  • รูปแบบและทิศทางการกระจายข้อมูลข่าวสารและเครือข่ายการสื่อสารในสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งในอดีตและปัจจุบัน
  • การนำเสนอสารและผลกระทบจากสารและสื่อที่มีต่อผู้รับสาร รวมทั้งสภาพปัญหาและบริบททางสังคมของจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ปรากฏในสื่อ
  • รูปแบบการนำเสนอ เนื้อหา บทบาทและศักยภาพของวิทยุชุมชนและสื่อชุมชนอื่น ๆ ในการสื่อสารข้อมูลข่าวสาร ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากประชาชนในพื้นที่ไปสู่รัฐบาลและสังคมภายนอก
  • รูปแบบการบริหารจัดการข่าวสาร กฎหมายที่เกี่ยวข้องและจริยธรรมขององค์กรการสื่อสารและข่าวสารในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เอื้อต่อสังคมสันติสุข
  • บทบาทและศักยภาพของประชาชนในการจัดการและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยใช้ทักษะสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • การจัดการระบบสื่อสารสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทั่วถึงและเท่าเทียมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและความรู้
  • การพัฒนาช่องทางการสื่อสารและฐานข้อมูลในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและเกิดทัศนคติเชิงบวกต่อแนวทางการดำเนินงานและการแก้ไขปัญหาของภาคประชาชนและภาครัฐ
อิ่มจิต
IP: xxx.12.74.5
เขียนเมื่อ 

งานวิจัยตามโครงการนี้เสร็จแล้ว อ่านสรุปผลการวิจัยได้ที่ http://soreda.oas.psu.ac.th/#

เขียนเมื่อ 

สวัสดีคะอาจารย์อิ่ม

จำลูกศิษย์จบ 5 ปีได้ซักคนมั้ยคะ อิอิอิ ลูกศิษย์โดดเรียนบ่อย ลูกศิษย์เอกบรรณฯรหัส 39 ถามข่าวอาจารย์จากน้อง (ชโรชินี)เสมอ เพราระคุย msn กันประจำ เห็นอาจารย์ในเว็บบ้าง ในข่าวเกี่ยวกับ 3 จว.บ้าง แต่ไม่นึกว่าจะเจอกันในนี้ ฮา....กบเขียนบล็อกในนี้เหมือนกันคะ อาจารย์อย่าลืมเข้าไปอ่านนะคะ คิดถึงมากคะ จบมาตั้งหลายปีได้กลับปัตตานีแค่ 2 ครั้งเอง ไปก็ไม่ได้ไปหาอาจารย์ ทราบแต่ข่าวคราว ฮา... แต่คิดถึงอาจารย์มากคะ

ตอนนี้เปลี่ยนนามสกุลแล้วนะคะ จากยุวดี ไกรว่อง เป็นยุวดี โคสิน สะใภ้แดนอีสานเต็มขั้น ฮา....