“สื่อ” และ “การสื่อสาร” มิใช่ยาขนานวิเศษที่จะช่วยแก้ปัญหาและนำพาสังคมไปสู่ความสันติสุขได้ด้วยตัวของมันเอง แต่สื่อและการสื่อสารถือเป็นกลไกหนึ่งที่จะช่วยเอื้ออำนวยและเป็นเวทีให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางข้อมูลข่าวสารและความคิดเห็นอันจะนำไปสู่หนทางหรือวิธีการในการจัดการกับปัญหาหรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการสื่อสารนั้นมุ่งเน้นไปที่การสร้างการมีส่วนร่วม หรือการสร้างพื้นที่สาธารณะทางความคิดของสมาชิกภาคส่วนต่าง ๆ ของสังคม นอกจากนี้ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารยังสามารถสร้างให้สื่อกลายเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการพัฒนาระบบการจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ ซึ่งหมายรวมไปถึงการป้องกันอาชญากรรมและการก่อการร้ายต่าง ๆ ทางการสื่อสารในรูปใหม่คือการสื่อสารผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่นั่นเอง


ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการสร้างและนำเสนอแนวทางการดำเนินบทบาทของสื่อและการสื่อสาร รวมทั้งการสร้างเครื่องมือ ระบบ หรือทิศทางการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารเพื่อช่วยเอื้อให้เกิดสภาพการณ์และบรรยากาศทางสังคมที่เหมาะสมเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและยาวนานจนยากที่จะคาดเดาจุดจบของเหตุการณ์ได้

จึงขอเชิญทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็น เสนอแนะทางออก บอกเล่าประสบการณ์ผ่านเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์เพื่อสันติสุขของชุมชนและของชาติ เพื่อนำไปสู่การแสวงหาทิศทางการบริหารจัดการและการดำเนินบทบาทที่เหมาะสมของสื่อประเภทต่าง ๆ อันจะช่วยเอื้อให้เกิดบรรยากาศแห่งการสร้างสังคมสันติสุข ซึ่งเป็นสังคมที่ให้ความสำคัญกับการยอมรับและเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความแตกต่างและความหลากหลายทางวัฒนธรรม สร้างความรักและความสมานฉันท์

งานวิจัยเรื่องนี้สำเร็จลุล่วงแล้ว ติดตามอ่านได้จาก "สาร สื่อ สู่สันติ"