ตารางการอบรมสาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด  (หลักสูตรฟื้นฟู 10 วัน)  
ภาคทฤษฎีระหว่างวันที่  17 -21 พฤษภาคม 2553    
ณ ห้องประชุม  89  พรรษาสมเด็จย่า  ชั้น 4  อาคาร  89 พรรษาสมเด็จย่า   โรงพยาบาลศรีนครินทร์  คณะแพทยศาสตร์  
วัน - เวลา 8.00-9.00 น. 9.00-10.00 น. 10.00-11.00 น. 11.00-12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 13.00-14.00 น. 14.00-15.00 น. 15.00-16.00 น. 16.00-17.00 น.
จันทร์ที่ 17  Pre -test จริยธรรมในการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง Psychosocial approach แนวทางจัดการอาการข้างเคียง การจัดการความเครียด,    
in  cancer  patients โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์   การผ่อนคลายและให้คำปรึกษา   
รัชนีพร อ.ดวงพร  สีจร เกศนี  บุณยวัฒนางกุล คุณรัชนีพร  คนชุม คุณเกศนี  บุณยวัฒนางกุล  
อังคารที่  18   แนวโน้มโรคมะเร็ง / แนวคิดโรคมะเร็งและการรักษา ยาเคมีบำบัด  กลไกการออกฤทธิ์  และข้อควรระวัง    
ผศ.พญ. เอื้อมแข   สุขประเสริฐ ผศ.ดร.สุภัสร์  สุบงกช    
พุธที่  19   บทบาทและหน้าที่ การบริหารยาเคมีบำบัดทางPeripheral vein การบริหารยาเคมีบำบัดในผู้สูงอายุ Safety  Handling   
ผู้ให้ยาเคมีบำบัด การบริหารยาเคมีบำบัดทาง Port A Cath และมีโรคเรื้อรังร่วม Cytotoxic Drug  
คุณอุบล  จ๋วงพานิช คุณสมลักษณ์  บุญจันทร์ ผศ.ดร.สุภัสร์  สุบงกช  
พฤหัสบดีที่  20   เคมีบำบัดระบบโลหิตวิทยา ภาวะฉุกเฉินในผู้ป่วยมะเร็งที่รับยาเคมีบำบัด Evidence Based Practice  การให้ข้อมูลผู้ป่วยมะเร็ง     
Hypersensitivity, TLS , FN   Chemotherapeutic unit และครอบครัว  
ผศ.พญ.จิตติมา  ศิริจีระชัย ผศ.พญ.กาญจนา  จันทร์สูง คุณอุบล  จ๋วงพานิช คุณอุบล  จ๋วงพานิช  
ศุกร์ที่  21   Occupational Risk การรักษาด้วยเคมีบำบัดและ การพยาบาลผู้ป่วย คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็ง  Post -test
การบริหารยาเคมีบำบัดในเด็ก ที่ได้รับยาเคมีบำบัด ที่ได้รับยาเคมีบำบัด  
รศ.พญ.เนสินี  ไชยเอีย ผศ.พญ.พัชรี   คำวิลัยศักดิ์ คุณพรนภา  บุญตาแสง คุณอุบล  จ๋วงพานิช รัชนีพร