ไม่รู้เว้ย

อาไรว่ะ

บทบาทของนักเรียน
..นักเรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนการเรียนรู้
..นักเรียนได้เรียนรู้ตามความต้องการและตามศักยภาพของตน
..นักเรียนแสวงหาความรู้และใฝ่เรียนรู้อย่างหลากหลาย
..นักเรียนเกิดการเรียนรู้ตามกระบวนการเรียนรู้ตามสภาพที่แท้จริง
..นักเรียนเกิดการเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การศึกษาทางไกลความเห็น (0)