ตัวอย่างการวิเคราะห์ตนเองและองค์กร

ตัวอย่างการวิเคราะห์ตนเองและองค์กร  (swot  analysis)

การวิเคราะห์ตนเองและองค์กร  (swot  analysis)

ปัจจัยภายใน         1. stranght  จุดแข็ง

                         2. weakness  จุดอ่อน

 

ปัจจัยภายนอก      1. opportunity โอกาสจากภายนอก

                         2. threat  อุปสรรค

…………………………………………………………………………………………………………

ตัวอย่างการวิเคราะห์องค์กร (Swot  Analysis)

ปัจจัยภายใน     

    1. stranght  จุดแข็ง
1. โรงเรียนได้วิเคราะห์งาน และมอบหมายงานที่ตรงกับความรู้ความสามารถ สอดคล้องกับความต้องการของทุกคน ส่งผลให้การปฏิบัติงานในโรงเรียนมีระบบ บุคลากรส่วนใหญ่มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน
2. โรงเรียนได้กำหนดให้มีคณะกรรมการบริหารงานทั้ง 4 งาน แต่ละงานสามารถจัดทำยุทธศาสตร์พัฒนางานที่รับผิดชอบได้ ส่งผลให้การปฏิบัติงานของทุกงานมีระบบ เกิดประสิทธิภาพ
3. บุคลากรส่วนใหญ่ มีความตั้งใจปฏิบัติงาน พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความเสียสละ ส่งผลให้การจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนดีขึ้น
4. บุคลากรส่วนใหญ่ มีความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลเป็นอย่างดี
5. ระบบการบริหารการเงินของทางราชการ เปิดโอกาสให้โรงเรียนสามารถบริหารการเงิน จนเกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการ ที่ตรงกับความต้องการของผู้เรียน ครูและ ชุมชน
6. โรงเรียนมีการระดมวัสดุอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มขึ้น เช่น เครื่องขยายเสียงที่ใช้จัดกิจกรรม สนามเด็กเล่น เป็นต้น บริการนักเรียน ส่งผลให้นักเรียนได้เรียนรู้มากขึ้น ครูจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนมากขึ้น
7. สภาพแวดล้อมของโรงเรียนสะอาด ร่มรื่น สวยงามขึ้น ส่งผลให้นักเรียนมีความสุข ชอบมาโรงเรียน
8. โรงเรียนมีการประสานงานกับชุมชน ช่วยเหลือชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง ทำให้ได้รับความร่วมมือจากชุมชนอีกระดับหนึ่ง
9. บุคลากรครูกล้าคิด กล้าตัดสินใจ มีภาวะความเป็นผู้นำสูงขึ้น สามารถปฏิบัติงานได้เต็มกำลังความสามารถ ส่งผลให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพตามเป้าหมาย

   2. weakness  จุดอ่อน

1. แผนงาน โครงการบางเรื่องไม่บรรลุตามเป้าหมาย เป็นเพราะขาดความร่วมมือจากครูบางส่วน จากชุมชนเท่าที่ควร ส่งผลให้คุณภาพของงานบางงานต้องปรับปรุงพัฒนา
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน บางสาระการเรียนรู้ยังต่ำกว่าเป้าหมายของ
โรงเรียน อาจเป็นเพราะยังขาดแคลนครูในบางรายวิชา
3. บุคลากรบางส่วน ยังขาดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย ส่งผลให้การจัดการศึกษาบางานยังไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์
4. ระยะเวลาในการปฏิบัติราชการของบุคลากรในโรงเรียนนานเกินไป เกิดความจำเจในสภาพของโรงเรียน ส่งผลให้บุคลากรบางส่วนไม่พัฒนาตนเอง รับผิดชอบต่องานที่ตนรับผิดชอบเท่าที่ควร
5. โรงเรียนขาดแคลนสื่อ เทคโนโลยี ให้บริการนักเรียน ครู ส่งผลให้ผู้เรียน ครู ขาดความรู้ ความสามารถในด้านดังกล่าว
6. ระบบสื่อ ศูนย์สื่อการสอนของโรงเรียนยังไม่เป็นระบบเท่าที่ควร ส่งผลให้การใช้สื่อของครูยังน้อย
7. แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนไม่เพียงพอ ขาดคุณภาพ ล้าสมัย เช่น ห้องปฏิบัติการทางภาษา เป็นต้น ส่งผลให้การจัดการเรียนรู้ของครูขาดประสิทธิภาพด้วย
8. โรงเรียนมีแผนการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของครูที่ดีพอควร แต่ขาดการนิเทศ ติดตามผลตามแผนที่กำหนด ส่งผลให้การปฏิบัติงานบางงานไม่ตรงตาม เป้าหมาย สภาพแวดล้อมภายนอก

 

ปัจจัยภายนอก  

     1.opportunity โอกาสจากภายนอก
1. สภาพชุมชน มีแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาช่วยโรงเรียนพอควร ส่งผลให้
นักเรียนได้เรียนรู้ตามสภาพจริง ที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
2. โรงเรียนได้รับความช่วยเหลือ สนับสนุนจากหน่วยงาน องค์กรภายนอกเป็นอย่างดี เช่น วัดสำนักใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนทะเล ส่งผลให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพขึ้น
3. ระบบการบริหารจัดการ การช่วยเหลือดูแลจากเขตพื้นที่การศึกษาดีขึ้น มีการนิเทศช่วยเหลือตามเครื่อข่าย ส่งผลให้การบริหารงานเพื่อพัฒนาการศึกษามีประสิทธิภาพขึ้น
4. ระบบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ให้โรงเรียนเป็นนิติบุคคล ส่งผลให้ โรงเรียนมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย

      2.threat  อุปสรรค
1. สภาพเศรษฐกิจของชุมชนค่อนข้างต่ำ ส่งผลให้การสนับสนุน ช่วยเหลือด้านการศึกษายังต่ำ
2. สภาพครอบครัวของนักเรียน ประมาณร้อยละ 30 ครอบครัวแตกแยก ต้องอาศัยอยู่กับปู่ย่า ตายาย ส่งผลให้นักเรียนไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่เท่าที่ควร
3. ประชาชนในเขตบริการยังไม่ค่อยตื่นตัวทางการศึกษา ส่งผลให้ยังไม่ค่อยช่วยเหลือ สนับสนุนเท่าที่ควร
4. ค่านิยมของผู้ปกครองในเขตบริการ ให้เด็กไปเรียนนอกพื้นที่ ส่งผลให้ยังมีเด็กส่วนหนึ่งไปเรียนที่อื่นอยู่มากพอสมควร
5. ประชาชนในเขตบริการส่วนหนึ่ง เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว ไม่คำนึงถึงผลเสียที่จะเกิดกับเด็ก เช่น ผู้ปกครองที่มีอาชีพค้าขาย ขายของที่ไม่เป็นประโยชน์กับเด็ก ส่งผลให้นักเรียนกระทำผิดระเบียบวินัยของโรงเรียน
6. โรงเรียน ยังขาดเครื่องมือสื่อสาร ในการประสานกับหน่วยงานอื่น ส่งผลให้การปฏิบัติงานบางเรื่องล่าช้า

ตัวอย่างการวิเคราะห์ตนเอง (Swot  Analysis)

ปัจจัยภายใน                     1. จุดแข็ง  stranght 

                                     2. จุดอ่อน weakness  

 ปัจจัยภายนอก                  1.โอกาสจากภายนอก opportunity

                                      2.อุปสรรค  threat  

…………………………………………………………………………………………………………

จุดแข็ง  stranght 

 1. ตรงต่อเวลา
 2. เสียสละเวลาเพื่อส่วนรวม
 3. มีความสามารถในการประดิษฐ์สื่อการสอนที่แปลกใหม่
 4. มีวินัยในตนเอง
 5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 6. มีความคิดสร้างสรรค์
 7. มีใจรักการบริการ
 8. รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
 9. ขยัน  ซื่อสัตย์
 10. ยึดมั่นศีลธรรม
 11. มีความสามารถในการคิดคำนวณ
 12. บุคลิกภาพดี
 13. การเงินดี
 14. มีความสามารถในการใช้เครื่องมือช่างซ่อมแซมอาคารสถานที่ได้
 15. ชอบศึกษาหาความรู้ที่เป็นวิทยาศาสตร์

 จุดอ่อน weakness  

 1. ใจร้อน
 2. คิดมากเกินไป
 3. เสียสละเวลาเพื่อส่วนรวมจนทำให้งานบางอย่างส่งช้า
 4. สุขภาพไม่ดี

 โอกาสจากภายนอก opportunity

 1. ต้องไปเรียนภาษาอังกฤษเพิ่ม
 2. การได้ทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทถึงปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยต่างๆ
 3. ประชาสัมพันธ์ต่างๆของแต่ละหน่วยงานในการรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน
 4. การได้ไปศึกษาดูงานในส่วนราชการและเอกชน
 5. การศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆในการพัฒนาวิชาชีพ
 6. ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารในการศึกษาต่อ
 7. ได้รับโอกาสเป็นวิทยากรในงานต่างๆของชุมชน
 8. การเป็นสมาชิกในชมรมต่างๆ
 9. มีผู้ที่มีความชำนาญในวิชาชีพให้คำปรึกษาในการพัฒนางาน
 10. มีวัสดุ อุปกรณ์ในการผลิตนวัตกรรมใหม่ในการเรียนการสอน
 11. ได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลต่างๆในการปฏิบัติงาน
 12. อยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้  การเดินทางสะดวกและรวดเร็ว

 อุปสรรค  threat  

 1. อยากเรียนต่อต่างประเทศแต่ภาษาไม่ดี
 2. สุขภาพไม่แข็งแรง
 3. ต้องพัฒนานักเรียนมากเนื่องจากพื้นฐานการเรียนรู้ต่ำกว่าเกณฑ์จึงทำให้งานในหน้าที่อื่นเสร็จช้า
 4. บุคลากรบางส่วนไม่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาการเรียนการสอนเท่าที่ควร
 5. ขาดโอกาสในการอบรมเนื่องจากฝ่ายบริหารให้การอบรมเฉพาะกลุ่มที่สนิท
 6. อยากศึกษาต่อแต่เงินไม่พอ 
 7. การเบิกวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆล่าช้าเพราะทัศนคติไม่ตรงกัน
 8. ภาระงานมีมาก

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ตัวอย่างการวิเคราะห์ตนเองและองค์กร

คำสำคัญ (Tags)#ตัวอย่างการวิเคราะห์ตนเองและองค์กร

หมายเลขบันทึก: 358609, เขียน: 14 May 2010 @ 18:05 (), แก้ไข: 24 Jun 2012 @ 03:06 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ดอกไม้: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)