นางสาว สุนทรี เตินขุนทด

  ติดต่อ

  ติดต่อ
  • Username: ternkhuntod
  • ผู้อำนวยการ
  • กศน.อำเภอฟากท่า จ.อุตรดิตถ์
  • สมาชิกเลขที่ 22701
  • เป็นสมาชิกเมื่อ 
  • เข้าระบบเมื่อ 
  •  ติดตาม{{ kv.owner.followee_count | number }}
  •  ผู้ติดตาม {{ kv.owner.follower_count | number }}

ประวัติย่อ

ประวัติการศึกษา

ระดับประถมศึกษา  ป.1-ป.6  โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ  อ.ด่านขุนทด  จ.นครราชสีมา

ระดับมัธยมศึกษา  ม.1 - ม.3  โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา  อ.ด่านขุนทด  จ.นครราชสีมา

                        ม.4 - ม.6  โรงเรียนสุรนารีวิทยา  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา

ระดับอุดมศึกษา   ศิลปศาสตรบัณฑิต  คณะรัฐศาสตร์  ม.รามคำแหง  รุ่นที่  23

                       ศึกษาศาสตรบัณฑิต  วิชาเอกคณิตศาสตร์(มัธยมศึกษา)
                                                   ม.สุโขทัยธรรมาธิราช  ปีการศึกษา  2547

                       ป.บัณฑิต  บริหารการศึกษา  มรภ.จันทรเกษม  ปีการศึกษา 2552

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา ม.วงษ์ชวิตกุล ปีการศึกษา 2554

ประวัติการทำงาน

ก.ค. 2541 - ต.ค. 2547  ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครราชสีมา

พ.ย. 2547 - ธ.ค.2547  อ.1ระดับ  3 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว

ม.ค. 2548 - ม.ค.2551  ครู (คศ.1) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว

ก.พ. 2551 - ก.ค.2556  ครู  (คศ.2)  สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร

ประวัติการศึกษาดูงานต่างประเทศ

     -  การจัดการศึกษาโดยใช้  ICT  ประเทศมาเลเซีย

     -  การจัดการศึกษาโดยใช้  ICT  ประเทศสิงคโปร์

     -  19 - 21  กรกฎาคม  2553  โดยคณะศึกษาศาสตร์  มรภ.จันทรเกษม 

        การจัดการศึกษาของประเทศสิงคโปร์

ประวัติการศึกษาดูงานภายในประเทศ

     -  โรงเรียนวัดบวรนิเวศ  โรงเรียนต้นแบบการพัฒนา  ICT