พฤติกรรมของคนต่อองค์กร

ทำอย่างไรดี

         The major pont which influences CoP. is

1.Being imitated . พฤติกรรมการเลียนแบบ

2.Being  advantage and disadvantage.พฤติกรรมการเอารัดเอาเปรียบ

3.Being condition for bring alot of benefits . คำนึงถึงผลตอบแทน

4.Being stkeholder ralationships and attitudes .การมีส่วนร่วม,อยากมีส่วนร่วม

5.Being trust and  acception.มีความสามัคคีร่วมกัน

6.Being empathy in CoP. มีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน

7.Being an ability  to bargain with other group . มีความสามารถต่อรองกับองค์กรอื่น

8.Being strengthen in CoP.มีความเข็มแข็งในองค์กร

9.Being balance in social. มีความเสมอภาคในสังคม

10.Being diffcrent idea in CoP.มีการปรึกษาหารือกัน

11.Being interdependently in CoP.มีการพึ่งพาอาศัยกัน

12.Being building net wort for KM.ขยายความคิดไปสู่องค์กรอื่นได้

13.Being able to manage the plan by themselves. สามารถเอาความรู้ในองค์กรมาวางแผนการทำงานของตัวเองได้

    และอาจารย์ยังให้ความเห็นว่าพวกเราน่าจะเอาปัญหาที่เป็นงานวิจัยของแต่ละคนเพื่อที่จะได้ลงลึกถึงปัญหาของเราที่ต้องเจอในการลงพื้นที่ศึกษาจริง พรุ่งนี้จะมีการอธิบายอีกครั้ง

 

        

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ระบบการปลูกพืชบนคันนาความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 
คนในองค์กรมีทั้งดีและไม่ดี มีทั้งพวก X และพวก Y แต่สิ่งที่ว่าดีหรือไม่ดีนั้น "เรา" เป็นผู้ตัดสินครับ ขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะมองเห็นความดีหรือไม่ดีของเขา "อย่าให้จุดด่างบดบังหยกเขียวครับ" เป็นประโยคคำสอนหนึ่งจากหนังสือเรื่องสามก๊กครับ

ตอนนี้ผมก็พยายามเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับคน 

 

เพราะเมื่อก่อนไปมองว่าคนนี้ไม่ดี ๆๆ  แล้ว

 

มันก็ไม่มีความสุข