จากงานประชุมวิชาการของกรมควบคุมโรคที่ผ่านมาระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2549 ณ โรงแรมปริ้นซ์พาเลซมหานาค แมลงมันได้มีโอกาสเข้าฟังบรรยายหัวข้อ การจัดการงานวิจัย:เรียนรู้จากประสบการณ์ บรรยายโดย นพ.ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล ผอ.สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข  มีโอกาสได้เข้าฟังในช่วงกลางๆ รายการ (เพราะมัวแต่ยืนเฝ้าบอร์ดโปสเตอร์ที่ตัวเองนำเสนออยู่) ก็ได้เข้ามาฟังทันตอนที่กำลังพูดเรื่องการจัดการงานวิจัย  โดยมีอยู่ประโยคหนึ่งที่กล่าวว่างานวิจัยคืองาน Make the impossible to possible  งานวิจัยต้องทำจนเสร็จ? เสร็จแบบไหน?  แบบทันเวลา? และถูกนำไปใช้ประโยชน์หรือไม่?  งานวิจัยในปัจจุบันต้องเป็นงานวิจัยจากหิ้งสู่ห้าง  งานวิจัยที่ได้ประโยชน์ สำคัญต้องตั้งโจทย์งานวิจัยให้ดี  ว่าทำไปทำไม  เดิมกรรมการจะอ่านเน้น methodology ของงานวิจัย  แต่ปัจจุบันจะอ่านความสำคัญและที่มาของงานวิจัยเป็นสิ่งแรกก่อน เพื่อดูโจทย์วิจัยว่าทำไปทำไม ได้อะไร จากนั้นจึงจะอ่านในบทหรือหัวข้อต่อไป