1. สามารถอธิบายความหมาย ความสำคัญของเทคโน ได้ถูกต้อง

2. สามารถอธิบาย และยกตัวอย่างแสดงให้เห็นเทคโนโลยีในกิจการด้านต่างๆ รวมทั้งด้านการศึกษาและการเรียนการสอน

3. เล่าประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีการศึกษาได้

4. บอกเป้าหมายของการใช้เทคโนโลยีการศึกษาในปัจุบัน

5. อธิบายแนวโน้มและเหตุผลของการใช้เทคโนโลยีการศึกษาในอนาคตได้