ลักษณะโครงการวิจัย 3 ประเภทของการรับรองทำวิจัยในมนุษย์

การรับรองแบบยกเว้น การรับรองแบบเร่งรัด การรับรองแบบเต็มรูปแบบ

ลักษณะของโครงการวิจัยที่ได้รับการพิจารณามี 3 ประเภท

1. ประเภทรับรองแบบยกเว้น เป็นโครงการวิจัยที่วัดผลการเรียน การทดสอบทางการศึกษา การสำรวจ  งานวิจัยที่เก็บรวบรวมเอกสาร บันทึก ชิ้นตัวอย่าง การชิมรสอาหารที่ไม่มีสารปรุงแต่ง และมีตรารับรองความปลอดภัย

2. ประเภทเร่งรัด หมายถึง การวิจัยทดลองทางคลินิกที่ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ การเก็บชิ้นตัวอย่างชีวภาพ การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีไม่ลุกลำ การเก็บข้อมูลจากเสียง  การวิจัยพฤติกรรม

3. ประเภทเต็มรูปแบบ เป็นงานวิจัยที่ให้ผู้ป่วยรับประทานยา หรือฉีดยา สอดใส่เครื่องมือที่รุกลำ และอาจเป็นอันตรายต่อร่างกาย การใช้ยาใหม่ ๆ การประดิษฐ์เครื่งอมือที่ต้องใช้กับมนุษย์แบบใหม่

ถ้าสนใจสามารถชม website ของมหาวิทยาลัย ที http://www.research.nu.ac.th/researchonhuman

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การวิจัยด้านการพยาบาลชุมชนความเห็น (0)