หัวเรื่องโครงการ

ของใช้ของน้องหนู

ทำไมต้องทำเรื่องของใช้ของน้องหนู

-  เพื่อต้องการฝึกทักษะความจำของนักเรียนระดับอนุบาลให้ได้ทราบว่าสิ่งของที่จำเป็นในชีวิตประจำวันของเด็ก ๆ มีอะไรบ้าง

-  เพื่อให้นักเรียนระดับอนุบาลได้ทราบว่าสิ่งของในชีวิตประจำวันมีประโยชน์ในรใช้สอยแตกต่างกันอย่างไร

ทำแล้วผู้เรียนได้อะไร

-  นักเรียนมีพื้นฐานในการใชเมาส์

-  ช่วยฝึกการใช้กล้ามเนื้อมือในการคลิกเมาส์

สมาชิกในกลุ่ม

1.  นางสาวนิฤมล  มิ่งประเสริฐ

2.  นางสาวชิดตะวัน  เอี่ยมเจริญจิตต์

3.  นายอุดม  จันทร์สูง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นิฤมลความเห็น (0)