ชื่อเรื่องโครงการ

ของใช้ของน้องหนู

ทำไมต้องทำเรื่องนั้น

1.  เพื่อเป็นการฝึกทักษะทางด้านความจำเกี่ยวกับของใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลว่าควรมีอะไรบ้าง

2.  เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นอนุบาลได้ทราบว่าสิ่งของในชีวิตประจำวันมีประโยชน์ใช้สอยแตกต่างกันอย่างไร

ทำแล้วผู้เรียนได้อะไร

1.  ผู้เรียนมีทักษะการใช้กล้ามเนื้อมือที่ดีขึ้น

2.  ผู้เรียนสนุกกับการได้โต้ตอบกับคอมพิวเตอร์

ผู้จัดทำ

1.  นางสาวนิฤมล  มิ่งประเสริฐ

2.  นางสาวชิดตะวัน  เอี่ยมเจริญจิตต์

3.  นายอุดม  จันทร์สูง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นิฤมลความเห็น (0)