Tropical rainforest ไม่มี forest fire: ''That's True For You, But Not For Me

 ความคิดเห็นที่ขัดแย้งกัน ย่อมเกิดขึ้นได้เสมอ
แม้แต่ ผม กับอาจารย์ของผมเอง

ผมเก็บข้อบันทึกนี้ไว้ เพราะระหว่งสัมมนาอาจารย์ญี่ปุ่น บอกว่า ป่าฝนเขตร้อน ไม่มีไฟป่าเกิดขึ้นหรือรบกวน  

แต่ผมเสนอความคิดที่ว่า แม้กระทั้งป่าฝนในพื้นที่ที่ฝนตกชุก แต่ก็มีช่วงแล้งอยู่บ้าง โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีช่วงแล้งหลายเดือน ก็สามารถมีไฟป่าได้  ไม่จำเป็นต้องเป็นไฟป่าตามธรรมชาติ  แต่เกิดจากฝีมือมนุษย์นี่แหละ   ผมไม่ใช่ศิษย์ล้างอาจารย์นะครับ แต่อาจารย์เองบอกให้เราต้องนึกถึงความเป็นจริงให้ครอบคลุม ปัจจุบันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเชื่อมโยงกันและกัน ไม่ยกเว้น ว่าเป็นการเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ หรือ การกระทำโดยฝีมือมนุษย์

ซึ่งนั้นผมไม่เห็นด้วยกับความคิดของอาจารย์ (ดูท่าทางจะปกป้องและช่วยเหลือโปรเจค ของตัวเองเวลามาพรีเซนต์เหลือเกินนะครับ) เนื่องจากปี 2542 ถึง 2544 ผมเรียนอยู่ทีประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นประเทศที่มีพื้นที่ป่าฝนผืนใหญ่

ระหว่างนั้น ผมทำการศึกษาเรื่ององค์ประกอบของปัจจัยที่ทำให้เกิดไฟป่า  พบว่าช่วงเหตุการณ์ ENSO (1997-1998) พื้นที่ป่าฝนหลายแห่งในสุมาตราและเกาะบอร์เนียวถูกทำลายด้วยไฟป่าอย่างรุนแรงมากเป็นบริเวณกว้าง

ไม่เพียงแค่เหตุการณ์เฉพาะอย่างแบบ EL Nino แต่ไฟป่าในพื้นที่ tropical rainforest  เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีอยู่แล้ว

ในอินเตอร์เนต มักพบข้อความที่สอดคล้องกันแบบนี้ได้เสมอ

tropical rainforests have been lost annually due to forest fires within the decade between 1990 and 2000

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิทยาศาสตร์ทางดินเพื่อการเกษตรระดับท้องถิ่นความเห็น (0)