การสอนภาษาอังกฤษโดยใช้ Mind Mapping ควบคู่กันไปนั้น เป็นอีกวิธีการสอนหนึ่งที่

น่าสนใจ เพราะว่าการสอนให้เด็กมีความรู้และความเข้าใจวัดได้จากการใช้ Mind  Map

เข้ามาช่วยก็ต่อเมื่อ เขาเหล่านั้นเรียนรู้แล้วเข้าใจอย่างไร ก็สามารถเขียนสรุปออกมาให้

ดูได้ โดยที่ครูก็ใช้วิธีการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน นับว่าเป็นเรื่องที่ดีทีเดียว

การสอนให้เด็กสรุปความรู้ด้วยตัวเองได้นั้น เป็นการตรวจสอบความเข้าใจของเด็กอีก

ครั้งหนึ่ง ด้วยตัวของเขาเอง ทำให้เขารู้และเข้าใจมากขึ้น อย่างน้อยก็มีเพื่อนคู่คิด

ช่วยกันเป็นที่ปรึกษาได้อีกด้วย ดังนั้น การเรียนด้วยวิธีสอนที่หลากหลายนั้นก็ต้อง

เหมาะสมกับบริบทของผู้เรียน และศักยภาพของเด็กแต่ละคนเป็นสำคัญ

     ตัวอย่างเช่น เราจะสอนคำผสม 1.sun --- sunflower 2. sun ----sunshine

3. sun---sunday เราก็แจงออกมาให้เห็นเป็น Mind Mapping ได้ สำหรับเด็กเล็ก

คิดว่าน่าจะทำได้สนุกสนาน เพราะมีส่วนร่วมกับครูและเพื่อนๆ เท่านี้การเรียนภาษา

อังกฤษก็ไม่น่าเบื่ออีกต่อไป

     ตอนนี่มีวิธีการสอนภาษาอังกฤษที่หลากหลายมาก อยากให้คุณครูภาษาอังกฤษทุกท่านหันมาสนใจให้และแสวงหาความรู้เกี่ยวกับวิธีการสอนภาษอังกฤษให้มากขึ้น ถึงแม้ว่าจะเป็นวิชาที่เด็กๆหลายคนคิดว่ายาก และคงจะทำไม่ได้แต่นั่นไม่ได้หมายความเขาจะทำไม่ได้ตลอดไป แต่หากเขาได้เรียนรู้และสนุกกับมันแล้วย่อมดีกว่า ส่วนครูก็หาธีทำให้เขารักก่อนให้เขาเรียนรู้ และเขาก็อยากที่จะแสวงหาความรู้ด้วยตัวของเขาเอง
     › ยกตัวอย่างดังภาพข้างล่างนี้ค่ะ แล้วลองเขียนคำผสมดังกล่าวข้างต้น