บันทึกที่7 การเขียนโครงการผลิตสื่อ

pinpetch
ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับลักษณะของคำนาม (Noun)

1.ชื่อโครงการ :  ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนเรื่อง คำนามต่าง ๆ 

(ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับลักษณะของคำนามต่าง ๆ ที่แบ่งออกเป็น4 กลุ่มคือ1. Common Nouns 2. Proper Nouns 3. Abstract Nouns 4. Collective Nouns 

     -สอดคล้องกับมาตรฐาน :   สาระ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

     มาตรฐาน  ต 1.1 เข้าใจกระบวนการฟังและการอ่าน สามารถตีความเรื่องที่ฟัง จากการอ่าน และสื่อจาก ประเภทต่าง ๆ และนำความรู้มาใช้อย่างมีวิจารณญาณ

 2.ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวปิ่นอนงค์ ใหลหลั่ง

3.หลักการและเหตุผล

                คุณภาพการเรียนการสอนเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องปรับปรุงอยู่เสมอ     การสอนโดยวิธีการบรรยายเพียงอย่างเดียว  ไม่อาจทำให้ครูและนักเรียนบรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตรได้  จำเป็นต้องมีการผลิตสื่อมาช่วยในการสอนและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการเรียนการสอน   เพื่อช่วยให้นักเรียนเรียนด้วยความเข้าใจและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนมากขึ้น   และช่วยให้ครูรู้จักนำสื่อมาช่วยในพัฒนาการสอนให้มีคุณภาพมากขึ้นพูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับลักษณะของคำนาม (Noun) แต่ละชนิดทางผู้จัดทำได้แลเห็นปัญหาดังกล่าว จึงขอจัดทำโครงการ เรื่อง ชุดการสอนแบบเรียนสำเร็จรูป การจัดการเรียนการสอน สำหรับนักเรียนชั้นประถมปีที่ 2

 

4. วัตถุประสงค์

                 1.เพื่อให้การเรียนในห้องเรียนเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น สื่อนวัตกรรมมาช่วยในการแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอนให้ดีขึ้นและรู้จักนำมาประยุกต์ใช้

                 2.ด้านความรู้ความเข้าใจของนักเรียนมีทักษะออกเสียงคำศัพท์ และสำนวนภาษาได้ การเข้าใจคำนามลักษณะต่างๆ 7ลักษณะ

                 3.เพื่อให้นักเรียนสร้างความน่าสนใจในบทเรียนให้มีมากขึ้น สามารถทำการวัดผลจากใบงานทดสอบความรู้ก่อนและหลัง การทบทวนคำนามที่ได้เรียน

                 4.เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และความเข้าใจในเนื้อหาสาระต่อกิจกรรมการเรียนการสอนได้ดีขึ้น                          

5.ขอบเขตข องสื่อนวัตกรรมที่นำไปใช้

      สาระ  ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)        

     เนื้อหาวิชา  1.  ออกเสียงคำศัพท์ และสำนวนภาษาได้

                      2.  อธิบายความหมายคำศัพท์และสำนวนได้

                      3.  พูดและเข้าใจเกี่ยวกับจำนวนของคำนามได้

                      4.  สรุปความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนได้

  ระดับชั้น  ประถมศึกษาปีที่  2

 6.ผลที่คาดว่าจะได้รับ

                ได้ชุดการสอนแบบเรียนสำเร็จรูปทั้ง 3 ฐาน (สำรอง 1 ฐาน)

7.ขั้นตอนการดำเนินการกิจกรรม

1. ขั้นตอนการเตรียมงาน/การวางแผนจัดกิจกรรม

        หาแนวทางในการจัดโครงการ และวางแผนการดำเนินการเขียนโครงการและนำเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ

2.ขั้นตอนการดำเนินโครงการผลิตสื่อ

2.1จัดเตรียมซื้ออุปกรณ์

2.2ผลิตสื่อนวัตกรรมการสร้างงาน

      โดยหลักการนำเสนอเน้นเรื่องคำนาม(Noum)ซึ่งประกอบไปด้วยเป็น4กลุ่ม คำศัพท์ที่ใช้เป็นชื่อของ คน สัตว์ สิ่งของและสถานที่ 

-หน้าที่ของคำนามเวลานำไปพูดหรือเขียน

-ลักษณะพจน์ของนามโดยทั่วไป

     ทั้งนี้จะประกอบไปด้วยหน่วยการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องกันไป ทั้งกิจกรรมการเรียนและ 3 เกมส์ ฐานการเรียนรู้(สำรอง 1 ฐาน)

3 การทำคู่มือและสื่อการใช้งานตลอดจนใบงานก่อนและหลังการเรียน เพื่อการทบทวนคำนาม และเกมส์เพิ่มความรู้ความเข้าใจ

      3.1 ทำคู่มือครู และนักเรียนเพื่อประกอบการใช้งานของสื่อการเรียนการสอนในลักษณะใบงานการเรียนรู้หน่วยที่ 1-3 และหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เพื่อเตรียมไว้สำรอง

      3.2 ใบงานแบบฝึกหัดก่อนและหลังเรียน แบบฝึกหัดท้ายบทแต่ละหน่วยการเรียนรู้

      3.3 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนได้แก่เกมส์ที่เป็นการทบทวนคำคัพท์ต่างๆ ที่ได้เรียนแต่ละบททั้งนี้เกมส์เป็นเพียงการทบทวนและพัฒนาการกระตุ้นให้นักเรียนชั้นป.2เกิดการเรียนรู้ที่ไม่หลุดไปจากกรอบการเรียน

แผนการสอน

เนื้อเรื่อง

กิจกรรมการเรียน

สื่อการสอน

 

ประเมินผล

 

 

ก.ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

 1. ทบทวนความรู้เรื่องคำนาม และยกตัวอย่างคำนามที่พอเข้าใจ
 2. นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่ม

บัตรคำที่มีคำนามประเภทต่าง ๆ 4 ประเภท

ก .ประเมินผลก่อนเรียนทำข้อทดสอบก่อนเรียน 10 ข้อ

1.คำนามชนิดของคำนาม

- Common Nouns

ข.ขั้นประกอบกิจกรรม

 1. อ่านบัตรคำสั่งแล้วปฏิบัติตามคำสั่ง
 2. อ่านบัตรเนื้อหา
 3. ร่วมกันอภิปราย
 4. ร่วมกันเล่มเกมงู Snake & Ladder
 5. อ่านบัตรคำถาม
 6. ตอบคำถามปรนัยแบบเลือกตอบ
 7. ตรวจคำตอบจากบัตร

ทำตามขั้นตอน

 1. บัตรคำสั่ง
 2. บัตรเนื้อหา
 3. เกมงู Snake & Ladder
 4. อ่านบัตรคำถาม
 5. บัตรเฉลย

ข.ประเมินผลกิจกรรม

 1. นักเรียนบอกลักษระของคำ

-Common Nounsได้

       2.นักเรียนแยกแยะคำ

- Common Nouns
        3. นักเรียนยกตัวอย่างคำนาม- Common Nouns
         ได้อย่างน้อย 5 คำ

 

2. คำนามชนิดของคำนาม

- Proper Nouns

 

 1. อ่านบัตรคำสั่งแล้วปฏิบัติตามคำสั่ง
 2. อ่านบัตรเนื้อหา
 3. ร่วมกันอภิปราย
 4. ร่วมกันเล่มเกม Bingo
 5. อ่านบัตรคำถาม
 6. ตอบคำถามปรนัยแบบเลือกตอบ
 7. ตรวจคำตอบจากบัตร

ทำตามขั้นตอน

 1. บัตรคำสั่ง
 2. บัตรเนื้อหา
 3. เกม Bingo
 4. อ่านบัตรคำถาม
 5. บัตรเฉลย
 6. นักเรียนบอกลักษะณะของคำ

- Proper Nounsได้

        2.  นักเรียนแยกแยะคำ- Proper Nouns

     3.  นักเรียนยกตัวอย่างคำ- Proper Nouns

ได้อย่างน้อย 5 คำ

3. คำนามชนิดของคำนาม

- Abstract Nouns

 

 1. อ่านบัตรคำสั่งแล้วปฏิบัติตามคำสั่ง
 2. อ่านบัตรเนื้อหา
 3. ร่วมกันอภิปราย
 4. ร่วมกันเล่มเกมArt Gallery
 5. อ่านบัตรคำถาม
 6. ตอบคำถามปรนัยแบบเลือกตอบ
 7. ตรวจคำตอบจากบัตร

ทำตามขั้นตอน

 1. บัตรคำสั่ง
 2. บัตรเนื้อหา
 3. เกมภาพนี้อยู่ไหน Art Gallery
 4. อ่านบัตรคำถาม
 5. บัตรเฉลย
 6. นักเรียนบอกลักษะณะของคำ

 - Abstract Nouns

2.  นักเรียนแยกแยะคำ

- Abstract Nouns

      3.  นักเรียนยกตัวอย่างคำ

- Abstract Nouns

ได้อย่างน้อย 5 คำ

4. คำนามชนิดของคำนาม

-  Collective Nouns

 (สำรอง)

 1. อ่านบัตรคำสั่งแล้วปฏิบัติตามคำสั่ง
 2. อ่านบัตรเนื้อหา
 3. ร่วมกันอภิปราย
 4. ร่วมกันเล่มเกมCharades
 5. อ่านบัตรคำถาม
 6. ตอบคำถามปรนัยแบบเลือกตอบ
 7. ตรวจคำตอบจากบัตร

ทำตามขั้นตอน

 1. บัตรคำสั่ง
 2. บัตรเนื้อหา
 3. เกมช่วยฉันด้วย Charades
 4. อ่านบัตรคำถาม

6.   บัตรเฉลย

 1. นักเรียนบอกลักษะณะของคำ

-  Collective Nouns

     2.  นักเรียนแยกแยะคำ-  Collective Nouns

      3.  นักเรียนยกตัวอย่างคำ-  Collective Nouns

ได้อย่างน้อย 5 คำ

 

ค. ขั้นสรุปการเรียน

1.   นักเรียนและครูอภิปรายสรุปร่วมกัน

 

 

ค. ประเมินผลหลังเรียนนักเรียนทำข้อทดสอบหลังเรียน 10 ข้อ

 4 ทดสอบการทดลองใช้สื่อ  /แก้ไข                        

8.ระยะเวลาดำเนินงาน  :       โดยประมาณการ          28 เมษายน 2553 – 30 พฤษภาคม 2553 

ขั้นตอนการเตรียมงาน/การวางแผนจัดกิจกรรมขออนุมัติโครงการ                      28/เม.ย. -08/ พ.ค. 2553

จัดเตรียมซื้อุปกรณ์                                                                                            14/พ.ค./2553

ผลิตสื่อนวัตกรรม    และทำ  คู่มือและสื่อการใช้งาน                                                14-25/พ.ค./2553

ทดสอบการทดลองใช้สื่อ  /แก้ไข                                                                           22/พ.ค./2553

จัดส่งสื่อพร้อมเอกสารคู่มือประกอบ ก่อน                                                                   30/พ.ค./2553   

สถานที่ดำเนินโครงการ

ห้องสมุดชุมชนบ้านขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่ /บ้านผู้จัดทำโครงการ

9 .งบประมาณที่ใช้จริง

1. กระดาษ A4 / กระดาษวาดภาพ/กระดาษแข็ง          200 บาท

2. ปริ้นงาน/หมึกพิมพ์                                           350 บาท

3.เข้าเล่มรายงาน/แฟ้มงาน/อื่น ๆ                             200 บาท

4.สีเทียน                                                           70  บาท

               

                             ประมาณการ                          620 บาท

 

10.บรรณานุกรม ที่เกี่ยวข้อง

  เรียนภาษาอังกฤษ ตั้งแต่พื้นฐาน อภิรัตน์ คงเจริญกุล สำนักพิมพ์ไพลิน

                       มีนาคม 2552

  ภาษาอังกฤษ ป.2 เทอม 1 ชุดเก่งภาษาอังกฤษกับพอลล่า สื่อการเรียนรู้บูรณาการ

                        ซัคเซส  มีเดีย

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นวัตกรรมฯ ความเป็นครู

คำสำคัญ (Tags)#ฐานการเรียนรู้#ออกเสียงคำศัพท์#ผลิตสื่อนวัตกรรม#การแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียน#ประถมศึกษาปีที่ 2#ลักษณะของคำนาม (noun)#สาระ ภาษาต่างประเทศ#อธิบายความหมายคำศัพท์และสำนวน#เกมส์งู

หมายเลขบันทึก: 355314, เขียน: 01 May 2010 @ 14:27 (), แก้ไข: 20 Jun 2012 @ 20:03 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 5, อ่าน: คลิก


ความเห็น (5)

ถึงแม้เนื้อหาจะหลากหลายก็ตาม แต่ไม่ควรเลือกใช้เกมงูทุกศูนย์การเรียน เพราะมันขาดความหลากหลายของการใช้สื่อ และนักเรียนต้องเบื่อหน่ายและมีโอกาสออกจากการเรียนกลางคันอย่างแน่นอนครับ

ลองปรับกระบวนการเรียนในแต่ละศูนย์ดูใหม่ครับ ;)

สวัสดีค่ะอาจารย์Ongkuleemarn

ได้ทำการแก้ไขแล้วนะค่ะ

ได้แก่การเพิ่มความหลากหลายในเกมส์1 เกมส์งู เกมส์แยกคำ เกมส์ภาพนี้อยู่ไหน เกมส์ช่วยแนด้วย

ส่วนกระบวนการเรียนตามที่แผนการสอนนะค่ะ อาจารย์Ongkuleemarn

หนูจะรอลุ้นนะค่ะ

แต่ละศูนย์การเรียน ในช่องกิจกรรมการเรียน ... ไม่มีช่วงของการใช้สื่อการสอนเหรอ เช่น เกม.. ที่เรากำหนดไว้ ???

วัตถุประสงค์ ข้อ 2 ... ถูกต้องอยู่ข้อเดียว ไปคิดดี ๆ เอาวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมครับ

แก้ไข และลงมือทำได้

สวัสดีค่ะอาจารย์Ongkuleemarn

ได้ทำการแก้ไขแล้วนะค่ะ

ขอบคุณค่ะ จะได้ลงมือทำอย่างจริง ๆ จัง ๆ

;)... สู้ สู้