บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง ผลสัมฤทธิ์ทางเรียน เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  ด้วยเอกสารประกอบการเรียน

ผู้วิจัย นางเยาวะเรศ สมณะกิจ
โรงเรียน อนุบาลปัตตานี
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเมืองปัตตานี
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดปัตตานี


การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย มีวัตถุดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์อย่างน้อยร้อยละ 70
2. เพื่อให้นักเรียนมีเอกสารประกอบการเรียน ที่มีคุณภาพ

กลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำและไม่ผ่านเกณฑ์อย่างน้อยร้อยละ 70 จำนวน 10 คน
โดยนวัตกรรม เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ จำนวน
หน้า ใช้เวลาดำเนินการ 18 คาบ คาบละ 20 นาที การดำเนินการวิจัยใช้แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน ในทดสอบหารประสิทธิภาพของนวัตกรรม (เอกสารประกอบการเรียนฯ)
ใช้ทดสอบกับนักเรียน 2 กลุ่ม ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 10 คน และ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 10 คน โดยคละนักเรียน เก่ง ปานกลาง และอ่อน
ผลการวิจัยสรุปว่า หลังจากที่ใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นและผ่านเกณฑ์อย่างน้อยร้อยละ 70 และนักเรียนมีเอกสารประกอบการเรียนที่มีคุณภาพ ซึ่งตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้