สภามหาวิทยาลัย : 28. มหาวิทยาลัยที่เน้นวิจัยและบัณฑิตศึกษา

           ในแต่ละประเทศ มีมหาวิทยาลัยที่เน้นวิจัยและบัณฑิตศึกษาสัก ๕% ของทั้งหมดเป็นเหมาะสมที่สุด ของสหรัฐอเมริกาเป็นเช่นนั้น

            กล่าวเช่นนี้อย่าเข้าใจผิดว่ามหาวิทยาลัยสอน ไม่ต้องทำวิจัยนะครับ ทุกมหาวิทยาลัยต้องทำวิจัย แต่มีจุดเน้นและวัฒนธรรมต่างจากมหาวิทยาลัยที่เน้นวิจัยและบัณฑิตศึกษา การรับอาจารย์ การประเมินอาจารย์ ฯลฯ มีเกณฑ์ต่างกันมากมาย

             มหาวิทยาลัยกลุ่มที่เน้นวิจัยและบัณฑิตศึกษาต้องสร้างชื่อเสียงและความยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ โดยการยอมรับนั้นอยู่บนฐานของผลงานวิจัย และคุณภาพของบัณฑิตศึกษาเป็นสำคัญ โดยต้องมีเกณฑ์หรือตัวชี้วัด ซึ่งตัวชี้วัดก็คือ ผลงานวิจัย กับคุณภาพของบัณฑิตศึกษา เน้นว่าต้องดูที่คุณภาพ ไม่ใช่ปริมาณ และต้องระวังว่าในประเทศไทยมีการเปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษากันมากในรูปแบบที่ไม่ได้เน้นคุณภาพวิชาการ แต่เน้นการทำธุรกิจวิชาการ

             ตัวมหาวิทยาลัยเอง ต้องมีวิธีดำเนินการเพื่อสร้างโอกาสในการแข่งขัน สร้างโอกาสในการผลิตผลงานด้านการวิจัยและบัณฑิตศึกษา ต้องแข่งกันหาเด็กสมองดี (และเป็นคนดี) เข้ามาเรียน

             ในประเทศไทยเรา ในขณะนี้ มี "โครงการวิจัยเพื่อคาดการณ์สถานภาพการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์กายภาพและวิทยาศาสตร์ชีวภาพของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ" ศึกษามหาวิทยาลัย ๘ แห่งคือ

  1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  2. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  4. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  6. มหาวิทยาลัยมหิดล
  7. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  8. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

              จึงน่าจะพออนุโลมได้ว่าถ้าคำนึงถึงสายวิทยาศาสตร์ ๘ มหาวิทยาลัยนี้น่าจะเข้าข่ายการเป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นวิจัยและบัณฑิตศึกษามากที่สุด และถ้าเพิ่มสายมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์เข้ามา ก็น่าจะมีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และศิลปากรเพิ่มเข้ามา

              มหาวิทยาลัยในกลุ่มนี้น่าจะช่วยกันคิด ว่าจะพัฒนาการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยขึ้นไปอีก เพื่อสร้าง "คุณค่าและมูลค่า" เพิ่มขึ้น ให้แก่สังคมในฐานะมหาวิทยาลัยวิจัย ได้อย่างไร คำถามคือจะพัฒนาอะไร และพัฒนาอย่างไร คำถามดูจะสั้สและตรงไปตรงมา แต่คำตอบและการปฏิบัติจะซับซ้อนมาก

 วิจารณ์ พานิช

 ๒๔ มิย. ๔๙