ความเห็น 41791

สภามหาวิทยาลัย : 28. มหาวิทยาลัยที่เน้นวิจัยและบัณฑิตศึกษา

เขียนเมื่อ 
ขออนุญาตแสดงความคิดเห็นครับ สำหรับผมซึ่งเคยทำงานอยู่ในมหาวิทยาลัยทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมหลาย ๆ มหาวิทยาลัย ตอนนี้การวิจัยสำหรับมหาวิทยาลัยนั้นตื่นตัวกันมาก หันไปทางไหนก็วิจัย ๆ ๆ อาจารย์ต้องทำวิจัย มหาวิทยาลัยต้องทำวิจัยเป็นภาระกิจสำคัญ วิจัยควบคู่กับการสอน ปัจจุบันมีงานวิจัยเกิดขึ้นอย่างมากมายโดยเฉพาะตอนที่มี KPI มาชี้วัดถึงผลงานการวิจัยเปรียบเทียบกับจำนวนบุคลากรและนักศึกษาครับ แต่ปริมาณที่เกิดขึ้นนั้น ในความเป็นจริงเป็นเพียงแค่ทำตัวเลขเพื่อให้มหาวิทยาลัยผ่าน KPI เท่านั้น มหาวิทยาลัยยังไม่เข้าใจความหมายและความสำคัญสำหรับการวิจัยที่จำเป็นสำหรับสถาบันอุดมศึกษา ทั้งทางตรงก็คือ หาองค์ความรู้ที่เหมาะสมกับบริบทชุมชน เหมาะสมกับนักศึกษา เพื่อสร้างและพัฒนานักศึกษาให้ออกมาเป็นบุคลากรที่เหมาะสมกับสภาวะประเทศไทยในปัจจุบัน ถ้าอาจารย์ทำวิจัยกันมาก ๆ ค้นหาความรู้จากรากหญ้า จากก้อนดินและก้อนหินในเมืองไทยมาก ๆ อาจารย์ก็จะได้ความรู้แบบไทยๆ มาสอนนักศึกษาไทย ที่จะทำงานในประเทศไทยเพื่อพัฒนาประเทศไทยเป็นหลักครับ ปัญหาแบบไทย ๆ ก็จะแก้ปัญหากันได้มากขึ้นครับ แต่คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เน้นให้อาจารย์ทำวิจัยเพียงแค่ให้ได้ตัวเลขที่จะทำให้ KPI ผ่านการตรวจประเมิน อีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญก็คือ การสนับสนุนให้อาจารย์ทำผลงานทางวิชาการ ก็สนับสนุนเพียงแค่ให้มหาวิทยาลัยสามารถนำตำแหน่งทางผลงาน ผศ. รศ. ศ. ไปแข่งกันว่ามหาวิทยาลัยไหนมีบุคลากรที่มีตำแหน่งทางผลงานมากกว่ากันเมื่อมีการจัดลำดับชั้นของมหาวิทยาลัย โดยลืมนึกถึงแก่นแท้ของการทำผลงานที่ต้องมีการเขียนเอกสารและทำวิจัยควบคู่กันไปเพื่อขอตำแหน่ง หรือแย่ยิ่งกว่านั้นก็เอารายได้ตัวเงินมาเป็นตัวล่อครับ ถ้าทำตำแหน่ง ผศ. รศ. คุณจะได้รายได้เพิ่มเท่านั้นเท่านี้ มันเป็นสิ่งที่ไม่ยั่งยืนเลยครับ ทำอย่างนี้มาก ๆ ยิ่งทำให้อาจารย์ ขาดความเป็นอาจารย์มากยิ่งเรื่อย ๆ ทำงานเพื่อสนอง KPI สองนโยบาย สนองผู้บริหาร สนองนโยบายต่าง ๆ ของภาครัฐ แต่ลืมสนองคนที่สำคัญที่สุดของเราก็คือ "นักศึกษา" มหาวิทยาลัยทำทุกอย่างต้องเพื่อนักศึกษา ทำวิจัยเพื่อนักศึกษา ทำผลงานทางวิชาการ เพื่อนำความรู้มาสอนนักศึกษา เรียนปริญญาเอก เพื่อเอาความรู้มาให้นักศึกษา ส่งอาจารย์ไปอบรมก็เพื่อกลับมาสอนนักศึกษา เพราะนักศึกษาคือหัวใจสำคัญ ไม่เฉพาะของมหาวิทยาลัย แต่เป็นของประเทศไทยครับ ขออนุญาตแสดงความคิดเห็นครับคุณหมอ