สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  มีหนังสือเวียนเรื่อง  มาตรการประหยัดพลังงาน

ดังนั้น  ครูทุกท่านจึงต้องกำหนดมาตรการในการประหยัดพลังงานของรัฐ  ดังนี้

1.  ใช้ระบบ e-government  ในการรับ-ส่งข้อมูลการปฏิบัติงาน

2.  ปิด-เปิด เครื่องปรับอากาศ โดยเคร่งครัด

3.  ขึ้นรถเมล์  นั่งรถรับจ้างแทนรถโรงเรียนในการไปราชการ

4.  ไม่ประชุมในวันหยุด

มีอีกหลายข้อ  หาอ่านเองที่นี่