การปฏิรูปหลักสูตรอิงมาตรฐาน

somtawin
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การปฏิรูปหลักสูตรอิงมาตรฐาน

ที่ว่า หน่วยการรู้เป็นหัวใจที่สำคัญยิ่งต่อการปฏิรูปการเรียนรู้

ครูและเด็กเป็นหัวใจของการปฏิรูปหลักสูตรอิงมาตรฐาน      ถ้าจะเปรียบกัต้นไม้สักต้นหนึ่ง

 Snag-0000

ต้นไม้จะเจริญเติบโตแข็งแรงต้องอาศัยรากที่แข็งแรงมั่นคง (รากที่มีรากฝอย รากแก้ว และที่แตกแขนงออกอย่างมากมายก็เปรียบเสมือนมาตรฐานการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระนั่นเอง) หมุนเกลียวเป็นหนึ่งเดียว คือ ลำต้น (ลำต้นก็เปรียบเสมือนคุณลักษณะ ความรู้ความสามารถที่มี คุณภาพที่ซึ่งต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน  ถึงแม้จะมีรากมากมายแต่มันพุ่งมารวมกันเป็นต้นไม้เพียงต้นเดียวเท่านั้น)

 ถ้ามองขนาดและความแข็งแกร่งของต้นไม้เป็นเป้าหมายที่เราต้องการ นั่นก็หมายความว่า ถ้าหากเราต้องการต้นไม้ขนาดเล็กกิ่งก้านที่แตกออกมาจากลำต้นก็คงมีไม่มากนัก แต่ถ้าหากเราต้องการต้นไม้ขนาดใหญ่ กิ่งก้านใบก็จะมีมากมาย กิ่งขนาดใหญ่และกิ่งขนาดกลางเปรียบได้กับมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น (Benchmarks) ที่ พวกเรารู้จักกันดี และกิ่งขนาดเล็กหมายถึงรายวิชา (Course) ที่ได้กำหนดขึ้น เป็นกิ่งเล็กๆ ที่ประกอบด้วยใบไม้ กิ่งที่ประกอบใบไม้หลายๆ ใบ มันก็คือ หน่วยการเรียนรู้หรือแผนการเรียนรู้ (Unit or Lesson plan)
หน่วยการเรียนรู้หรือแผนการเรียนรู้ มีความสำคัญดุจดังกลุ่มใบไม้ในแต่ละกิ่งที่ทำหน้าที่ปรุงอาหาร สร้างความเจริญเติบโตให้กับต้นไม้ โดยอาศัยอาหารที่ถูกส่งมาจากราก (เนื้อหาสาระต่างๆ ที่กำหนดไว้แล้ว) ถ้าหากกลุ่มใบไม้หรือหน่วยการเรียนรู้ไม่ทำหน้าที่ปรุงอาหารหรือทำหน้าที่ไม่สมบูรณ์ ต้นไม้ต้นนั้นจะเจริญเติบโตขึ้นมาได้อย่างไร
หน่วยการเรียนรู้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อกระบวนการเรียนรู้ ต่อการปฏิรูปการเรียนรู้และต่อการปฏิรูปหลักสูตรทั้งในปัจจุบันและอนาคต พวกเราควรใส่ใจและให้ความสำคัญกับการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ให้มากกว่าเดิม
ที่มา    สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ขุมทรัพย์ความรู้KMความเห็น (0)