อะไรคือการเรียนรู้     การเรียนรู้คืออะไร  หรือ การเรียนรู้เกิดขึ้นได้อย่างไร?”      

คำตอบที่ 1    การเรียนรู้ดูเหมือนว่าส่วนใหญ่เป็นกระบวนการที่ถูกจัดกระทำขึ้น  (โดยครูหรือบุคคล อื่น ๆ) ในขณะที่นี้คือสิ่งบ่งชี้ที่เห็นได้ชัดเจนอยู่แล้วว่าการกระทำเช่นนี้ไม่ได้ให้ความสนใจกับกระบวนการทางความคิดของผู้เรียนเท่าใดนัก   ผู้เรียนต้องตอบสนอง  คำสั่ง  จากสิ่งแวดล้อมหรือเงื่อนไขที่กำหนดให้เท่านั้น  และสิ่งที่สำคัญคือ องค์ความรู้เป็นสิ่งที่ถูกมอบให้และเป็นองค์ความรู้ที่สมบูรณ์แบบ  (absolute)  ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่ถูกจัดเตรียมจัดหา  หรือกำหนดให้อย่างตายตัว

คำตอบที่ 2    การเรียนรู้เป็นกระบวนการที่ผู้เรียนกำหนดสถานการณ์จัดสภาพแวดล้อมด้วยตนเอง เป็นกิจกรรมการประมวลผลทางความคิดภายในสมองของผู้เรียน แต่องค์ความรู้เป็นองค์ความรู้ที่ถูกหยิบยื่นให้และอยู่ในขอบเขตที่มีลักษณะที่สมบูรณ์แบบ

คำตอบ  อื่นๆๆ