ทดสอบการใช้งาน blog พบอุปสรรค

  • ดับเบิลคลิกที่คำสั่งสุดท้ายของการสร้างประวัติแล้ว เกิดหน้าประวัติ 2 หน้าพร้อมกัน ใช้เวลาแก้ไขประมาณ 1 ชั่วโมง
  • สร้าง blog ชื่อใกล้เคียงกันทำให้การนำบล็อกเข้าสู่ planet สับสน