QA Staff  มรภ.กพ.  ได้จัดทำแบบรายงาน SAR CAR 2548  ระดับคณะ  เพื่อเป็นการตรวจสอบและประเมินตนเองก่อนที่ ทางสมศ.จะเข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก  รอบ 2 ประมาณกลางเดือนกรกฎาคม  2549  ข้อมูลไม่สงวนลิขสิทธิ์  นะคะ  หากมีข้อเสนอแนะหรือปรับปรุงแก้ไข เพิ่มเติมได้นะคะ  เพื่อเรา เรา  จะได้แลกเปลี่ยนความรู้กันไงละ