การนำความรู้คอมพิวเตอร์ไปจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน

การนำคอมพิวเตอร์พัฒนาการเรียนการสอน
การนำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการนำเสนอ เนื้อหา กิจกรรม การเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ ซึ่งนักเรียนสามารถเรียนรู้เนื้อหาและฝึกทักษะจากคอมพิวเตอร์ได้  นักเรียนมีความสนุกสนานกับการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ ทำให้นักเรียนอยากจะเรียนรู้มากยิ่งขึ้น ครูก็ได้พัฒนาความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ สารสนเทศมากยิ่งขึ้นด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ;วันเพ็ญ(แม่สอด)ความเห็น (0)