ดวงเด่น
นางสาว ดวงเด่น นาคสีหราช

Mutatis mutandis


"ภาษาละตินกับกฎหมาย" ในวันนี้ ผู้เขียนขอเสนอคำว่า "mutatis mutandis" (มูทาทิส มูเเทนดิส) ซึ่งเป็นภาษาละติน (Latin) ที่มีความหมายว่า "โดยอนุโลม" ในภาษาไทยค่ะ

             คำว่า ''mutatis mutandis''  ใน Black's Law Dictionary ได้ให้ความหมายว่า "all necessary changes having been made ; with the necessary changes." ซึ่งมีความหมายตรงกับภาษาไทยคำว่า "โดยอนุโลม"

              ทั้งนี้ คำว่า "โดยอนุโลม" นั้นในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ได้ให้ความหมายไว้ว่า นำมาใช้โดยอาศัยหลักการอย่างเดียวกันแต่ให้แก้ไขในรายละเอียดได้ตามควรแก่กรณี

              ดังนั้น คำว่า ''mutatis mutandis''  จึงหมายถึง "โดยอนุโลม" เมื่อพิจารณาจากความหมายในภาษาอังกฤษประกอบกับความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ดังได้กล่าวข้างต้น

               ตัวอย่าง

              What was said regarding the first contract applies mutatis mutandis to all later ones.

              คำแปล: สิ่งใดที่ได้กล่าวถึงในสัญญาฉบับแรก ให้นำมาใช้บังคับกับสัญญาฉบับหลังทั้งปวงด้วยโดยอนุโลม

              The provision of Sections 1310, 1311, and 1313 apply mutatis mutandis to any kind of work which is fixed to land, and the planting of trees or crops.

             คำแปล: ท่านให้ใช้บทบัญญัติมาตรา 1310, 1311 และ 1313 บังคับตลอดถึงการก่อสร้างใดๆ ซึ่งติดที่ดินและการเพาะปลูกต้นไม้หรือธัญชาติด้วยโดยอนุโลม (มาตรา 1314 วรรคแรกของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ภาษาอังกฤษ))

 

 **หมายเหตุ ผู้เขียนได้ปรับปรุงมาจากในส่วนของ “คำถาม” จากผู้อ่านเรื่องความหมายของคำว่า "mutatis mutandis" ค่ะ

 

                 เอกสารอ้างอิง

  • Black's Law Dictionary 
  • พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525
  • กมล สนธิเกษตริน. The Civil and Commercial Code book 1-6. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์นิติบรรณาการ,  2543.

    

 

 

 

 

 

 

หมายเลขบันทึก: 352400เขียนเมื่อ 18 เมษายน 2010 15:17 น. ()แก้ไขเมื่อ 24 มิถุนายน 2012 00:10 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี