ความรู้เรื่องงานทะเบียนนักเรียน

งานทะเบียนนักเรียน

                    งานทะเบียน  หมายถึง  กระบวนการเก็บข้อมูลประวัติส่วนตัว  ประวัติการศึกษา  สถานภาพทางการศึกษา  การจบการศึกษา  ทะเบียนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนในโรงเรียน  ทะเบียนรายวิชา  งานทะเบียนเป็นงานที่ส่งเสริมงานด้านวิชาการและจัดเป็นงานที่ทำให้ระบบการจัดการเรียนการสอนสามารถดำเนินการลุล่วงไปได้ด้วยดี  ในสถานศึกษาหลายแห่งจัดงานฝ่ายทะเบียนเป็นงานด้านบริการการศึกษา  แต่ก็มีหลายแห่งที่ถือว่าเป็นงานของฝ่ายวิชาการ  เพราะงานทะเบียนจะมีงานตั้งแต่การเริ่มรับสมัครผู้ที่จะเข้าศึกษาในสถานศึกษา  จนสำเร็จการศึกษา  งานฝ่ายทะเบียนจึงเป็นงานที่มีกระบวนการทำงานที่ต่อเนื่องและสอดคล้องกับงานวิชาการ

                   หน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้าฝ่ายทะเบียน

                        บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานฝ่ายทะเบียนในสถานศึกษานั้น  สถานศึกษาบางแห่งมีเจ้าหน้าที่เฉพาะที่จะปฏิบัติงานในด้านนี้  หัวหน้างานทะเบียนมีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้

                                1.  จัดหาแบบพิมพ์ต่าง ๆ  ที่ใช้ในงานทะเบียน

                                2.  ดำเนินการเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียนนักศึกษา  การตรวจหลักฐานต่าง ๆ

                                3.  ดำเนินการขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียนนักศึกษา

                                4.  ดำเนินการให้มีการลงทะเบียนรายวิชา    ลงทะเบียนภายหลัง  การขอพักการเรียน  และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ

                                5.  ประสานกับเจ้าหน้าที่การเงิน อาจารย์  ที่ปรึกษา ครูผู้สอนและผู้ที่เกี่ยวข้อง

                                6.  ทำบัตรประจำตัวนักเรียนนักศึกษา

                                7.   ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบ  ที่ต้องการสอบแก้ตัว  สอบซ่อมเสริม  สอบปรับพื้นฐาน  การพ้นสภาพนักเรียนนักศึกษา  เพื่อรายงานให้ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ

                                8.  รับผลการประเมิน  ผลการเรียนประจำภาคเรียนซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาพิจารณาเห็นชอบแล้วบันทึกลงในทะเบียนแสดงผลการเรียน

                                9.  ให้บริการเกี่ยวกับการออกเอกสารหลักฐานทางการเรียน  เช่น  การออกระเบียบแสดงผลการเรียน  ใบรับรองผลการเรียน

                                10.  ดำเนินการเกี่ยวกับการออกประกาศนียบัตร

                                11.  รับและดำเนินการเกี่ยวกับคำร้องต่าง ๆ  ของนักเรียนนักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน  เช่น  การลาออก  การพักการเรียน  การโอนย้าย  การเรียนภาคฤดูร้อน  การขอเปลี่ยนชื่อตัว  ชื่อ – สกุล  วันเดือนปีเกิด

                                12.  ส่งแผนสำรวจและรายงานต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนรวมทั้งรายงานการเรียนของผู้สำเร็จการศึกษา

                                13.  จัดระเบียบและระบบการจัดเก็บรักษาเอกสารและหลักฐาน  การลงทะเบียนและเอกสารอื่น ๆ  ตามความจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน

                                14.  พิจารณาเสนอผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อทำลายเอกสารของงานทะเบียนที่เห็นว่าหมดความจำเป็นที่จะต้องเก็บเป็นหลักฐานแล้ว

                                15.  ดูแล  บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

                                16.  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามลำดับขั้น

                   ขอบเขตและลักษณะทะเบียน

                        งานของฝ่ายทะเบียนในสถานศึกษาเป็นงานที่อยู่ในงานบริหารด้านวิชาการแก่นักเรียนนักศึกษา   ในด้านการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามหลักสูตร  งานฝ่ายทะเบียนจะมีขอบเขตตั้งแต่การประชาสัมพันธ์  การรับสมัครนักเรียน  นักศึกษา  และอำนวยความสะดวกในระหว่างศึกษาอยู่  ตลอดจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  โดยเหตุนี้งานทะเบียนจึงครอบคลุมงาน  ต่อไปนี้

                              1.  การดำเนินการเกี่ยวกับการรับนักเรียนนักศึกษา  การตรวจสอบหลักฐานการรับสมัคร

                                2.  การดำเนินการเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนนักเรียน  นักศึกษา  การลงทะเบียน  การเพิ่มและลดวิชาเรียน

                                3.  การจัดทำหลักฐานของนักเรียนนักศึกษา  เช่น  ทะเบียนประวัติ  บัตรประจำตัว

                                4.  ตรวจสอบเกี่ยวกับการเรียนการสอนของนักเรียนนักศึกษา

                                5.  รับผลทะเบียนและบันทึกผลการเรียน

                                6.  การให้บริการเกี่ยวกับการออกหลักฐานในการเรียน

                                7.  การรับคำร้องของนักเรียนนักศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวกับงานทะเบียน  เช่น  การลาออก  การพักการเรียน  การโอนย้าย  การเรียนภาคฤดูร้อน  ตลอดจนการขอเปลี่ยนหรือแก้ไขชื่อสกุล  และวันเดือนปีเกิด

                   สรุปงานฝ่ายทะเบียน  เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการและการบริการการศึกษา  โดยมีขอบเขตงานตั้งแต่การรับนักเรียนนักศึกษา   การทำประวัตินักเรียนนักศึกษา     การลงทะเบียนเรียน   การจัดทำเอกสารหลักฐานการเรียน   การออกเอกสารหลักฐานการเรียน  การเทียบโอนผลการเรียน   การตรวจสอบและรับรองคุณวุฒิทางการเรียน  การจัดทำรายงานผลการเรียน  เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่กำลังศึกษาและสำเร็จการศึกษาไปแล้ว

                  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกนฤชาความเห็น (7)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ มีประโยชน์ในการจัดกรอบงานมากครับ

เขียนเมื่อ 

ชัดเจนครับ ขอบคุณที่มาให้คำจำกัดความอย่างกระจ่าง

พอดีไดรับมอบหมายงานทะเบียนในปีการศึกษาหน้าพอดีเลย

เป็นประโยชน์อย่างมากมาย

อ.พิทยา บุญมาใส
IP: xxx.0.101.203
เขียนเมื่อ 

ขอพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับ  กำลังได้รับมอบหมายงานทะเบียนนักเรียนอยู่พอดี จะได้นำไปเป็นแนวปฏิบัติ 

Fada
IP: xxx.109.247.48
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากค่ะ ได้แนวคิดเพื่อนำไปเขียนสรุปเป็นจุลสารโรงเรียน ที่เกี่ยวข้องงานทะเบียนค่ะ(รู้หน้าที่ แต่ไม่รู้งานตัวเอง อิอิ )

waruluk
IP: xxx.108.234.64
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากค่ะ กำลังหาความรู้เกี่ยวกับงานทะบียนเพื่อไปเขียนวิพากวิจารณ์งาน

พิศมัย
IP: xxx.158.165.135
เขียนเมื่อ 

เข้าใจและได้แนวคิดไปวางแผนการทำงานในโรงเรียนค่ะ


[email protected]
IP: xxx.192.96.7
เขียนเมื่อ 

เด็กย้ายออกไป จำหน่ายไปแล้วทั้งจากระบบข้อมูล สคูลมิส และทะเบียนนักเรียน ปีต่อมาเด็กย้ายกลับมาจะใช้เลขประจำตัว ตัวเดิมใหมคะ คือผอ.บอกใช้เลขเก่า ไม่เข้าใจค่ะ

คำสำคัญ (Tags)

#โคราช12

หมายเลขบันทึก

352021

เขียน

16 Apr 2010 @ 21:37
()

แก้ไข

23 Jun 2012 @ 22:36
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
ความเห็น: 7, อ่าน: คลิก