ตาดีกา (TADIKA) เป็นภาษามลายูที่ย่อมาจากคำว่า Taman Didikan Kanak  หมายถึงสถานที่ใช้อบรมเด็กๆ ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ใช้เป็นที่สอนหรืออบรมจริยธรรมเบื้องต้นตามหลักศาสนาอิสลาม ซึ่งมักจะจัดการเรียนการสอนในมัสยิดที่อยู่ในการดูแลของคณะกรรมการมีสยิดนั้นๆ และมีหลักสูตรที่ใช้เรียกว่าหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีนประจำมัสยิด ที่ประกาศใช้ในปี พ.ศ.2548/ฮ.ศ.1426