การประเมินสมรรถนะครู เป็นส่วนหนึ่งของโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ (Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 แผนการสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญา เพื่อสร้างครูที่มีคุณภาพตามนโยบายของรัฐบาลในการที่จะพัฒนาครู เป็นครูดี มีคุณธรรม และมีวิทยฐานะสูงขึ้น
   
       ทั้งนี้  การประเมินสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำสายงาน มีการประเมินผลโดยสถานศึกษาเป็นผู้ดำเนินการประเมิน ซึ่งกำหนดให้มีผู้ประเมิน 3 คน คือ ผู้บริหารโรงเรียน ตัวแทนครู และผู้รับการประเมิน ทำแบบประเมินชุดเดียวกัน จากนั้นนำไปหาระดับฐานนิยม เพื่อประเมินคุณลักษณะแต่ละสมรรถนะออกมา และรายงานผลไปยังสำนักงานเขตพื้นที่ต่อไป
       ส่วน  การประเมินความรู้ตามกลุ่มสาระ มีกำหนดการดำเนินงานสอบพร้อมกันทั่วประเทศ ซึ่งมีการเลื่อนกำหนดการหลายครั้ง เนื่องจากเหตุกาณณืความไม่สงบ และได้ดำเนินกำหนดการสอบล่าสุด เมื่อวันที่ 7-8 เมษายน 2553 ที่ผ่านมา...
      สำหรับผู้เขียน ซึ่งเป็น ครูแนะแนว ก็เข้าทำการทดสอบใน ชุดวิชาแนะแนว รหัส 127 ซึ่งเป็นแบบทดสอบอัตนัย 100 ข้อ เวลา 90 นาที
      เนื้อหาวิชาที่ออกข้อสอบ เป็นเนื้อหาในการปฏิบัติงานแนะแนวทั้งสิ้น ในหัวข้อต่างๆ คือ บริการแนะแนว 5 บริการ ได้แก่ การเก็บข้อมูลนักเรียนเป็รายบุคคล สารสนเทศ การให้คำปรึกษา การจัดวางตัวบุคคล การติดตามผล... นอกจากนี้ยังมีวิธีการทางจิตวิทยา การเก็บรวบรวมข้อมูลนักเรียน การเยี่ยมบ้าน การประชุมรายกรณี การศึกษารายกรณี สังคมมิติ ฯลฯ สรุปรวมก็เป็นแนวการดำเนินงานแนะแนวในโรงเรียนทั้งหมด...
     ตามแนวคิดของผู้เขียน... ข้อสอบมีโครงสร้างการออกข้อสอบและเนื้อหาสาระครบตามกระบวนการจัดกิจกรรมแนะแนวในโรงเรียน และเน้นการออกข้อสอบแบบคิดวิเคราะห์ ตีความ ทุกข้อที่เป็นคำตอบล้วนมีส่วนถูกต้อง และต้องหาข้อที่ถูกที่สุดให้เจอ...นี่คือความยากของข้อสอบ
     ...ผลจะเป็นอย่างไร ต้องรอดูผลการสอบที่จะออกมาต่อไปคะ
     ท้ายนี้...รวมเป็นกำลังใจให้คุณครูทุกๆท่านคะ ให้ผ่านการประเมินสมรรถนะครู ตามเกณฑ์ที่กำหนดทุกท่านคะ...
     แถมท้ายกับ ลิงค์ ควันหลง! การประเมินสมรรถนะครู ด้านความรู้ ครั้งนี้ จากเว็บไซต์ครูไทยดอทคอมคะ