โครงการ


การประชุมสัมมนาตามโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการครู ฯ

การประชุมสัมมนาตามโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน 

ของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ  ระยะที่ 1  ประจำปีการศึกษา  2553

*****************************************************

1.  หลักการและเหตุผล

              การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้ทักษะกระบวนการคิด เป็นการจัดการเรียนการสอน ช่วยให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างความคิดรวบยอด เนื้อหา กระบวนการเรียนในวิชาหนึ่งช่วยให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาวิชาได้ หรือช่วยให้เกิดการถ่ายโยงการเรียนรู้ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ ได้จัดทำรูปแบบการพัฒนาความสามารถทางการเรียนของนักเรียน ในการเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  ซึ่งได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาความสามารถทางการเรียนของนักเรียนไว้ 4 กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์พัฒนาความสามารถของครู  กลยุทธ์พัฒนากระบวนการเรียนรู้ กลยุทธ์พัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ และกลยุทธ์การส่งเสริมความร่วมมือกับชุมชนในการจัดการศึกษา ซึ่งแต่ละกลยุทธ์จะประกอบไปด้วยโครงการพัฒนารูปแบบเพื่อให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
                สำหรับกลยุทธ์พัฒนาความสามารถของครู ได้ดำเนินการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีคุณภาพตามเจตนารมณ์ของหลักสูตร ไม่เพียงแต่เฉพาะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภายในห้องเรียนเท่านั้น การสอนให้นักเรียนรู้จักคิดเป็น  ทำเป็น และแก้ปัญหาเป็น นักเรียนจะต้องรู้จักศึกษาค้นคว้าหาความรู้ จากนวัตกรรมความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทศโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร จึงจำเป็นจะต้องมีการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร  ทั้งการพัฒนาเมื่อแรกเข้าทำงาน หรือเริ่มกระบวนการทำงาน หรือเริ่มปีการศึกษาใหม่  และการพัฒนาระหว่างการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่  เกิดทักษะในการปฏิบัติงาน ในอันที่จะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งนับเป็นสิ่งที่สำคัญมาก
                  ดังนั้นสมควรอย่างยิ่งที่ต้องดำเนินการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  โดยเฉพาะด้านการจัดแผนการเรียนรู้ และการเขียนแผนการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระโดยเน้น     ผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอน พัฒนางานในหน้าที่ตามแนวทางการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน และได้รับการตรวจสอบ ติดตามเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง บรรลุผลตามรูปแบบการพัฒนา จึงเห็นควรจัดโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ ระยะที่ 1 ปีการศึกษา 2553  ขึ้น  เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรค ร่วมกันหาแนวทางแก้ไข  และขยายผลในอันดับต่อไป
2.  วัตถุประสงค์
                                1. เพื่อให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา  ได้รับการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และประสบการณ์ด้านการเขียนแผนจัดการเรียนรู้ และเทคนิควิธีสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเต็มที่
                                2. เพื่อให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประสบการณ์ตรง เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ นำมาบูรณาการการทำงาน ปรับเปลี่ยนวิธีคิด และพฤติกรรมการปฏิบัติงานให้สามารถจัดการกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้อย่างถูกต้อง          รวดเร็ว                           
                               3. เพื่อเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคี และเกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
 3.  เป้าหมาย                           
                            3.1  กลุ่มเป้าหมาย 
                                   ประชุมสัมมนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งสิ้น    จำนวน 93  คน รายละเอียดดังนี้
                                       -  ข้าราชการครู                                                 61              คน
                                       - ผู้ช่วยครู                                                          8                คน
                                        - บุคลากรสายสนับสนุนการสอน                         4                คน
                                        - พนักงานจ้าง                                                     4               คน
                                         - พนักงานขับรถ                                                  1               คน
                                         - ครูต่างชาติ                                                        2              คน
                                         - คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน          13   คน                                  
                                    3.2  กิจกรรม และสถานที่ดำเนินการ
                                      - กิจกรรมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อทบทวนความรู้เดิม และเสริมเติมความรู้ใหม่ ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม  ตลอดจนรับทราบปัญหาอุปสรรค ร่วมกันหาแนวทางแก้ไข และขยายผลเป็นเวลา  12 ชั่วโมง   ณ ห้องประชุมพัฒนากอล์ฟ  แอนด์ สปอร์ต รีสอร์ท  ตำบลเขาคันทรง  อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี  
                                    -  ประชุมสัมมนา เพื่อรับประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน ร่วมวิเคราะห์และศึกษาแนวทางแก้ปัญหา เพื่อเพิ่มพูนความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์
                                     -  ประชุมสรุปผลการเรียนการสอน เมื่อสิ้นสุดภาคเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาทุกระดับชั้น เพื่อประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน แนวทางการแก้ไขและพัฒนางานในหน้าที่ของตนเองต่อไป                                    
 
  4.  งบประมาณ
                               4.1  งบประมาณเงินอุดหนุนตามแผนงบประมาณรายจ่ายส่วนกลาง จำนวน  80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน )
     4.2  รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
 

 

ที่

 

รายการ

 

จำนวนหน่วย

 

ราคาต่อหน่วย

 

จำนวนเงิน

 

หมายเหตุ

1

 

2

 

 3

 

 

 

ค่าวัสดุ, กระเป๋าใส่เอกสาร และเอกสารประกอบการประชุมสัมมนา

ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง

 จำนวน 100  คนพร้อมสถานที่และเครื่องอำนวยความสะดวกค่าตอบแทนวิทยากร

ค่าตอบแทนวิทยากร    

 

100  ชุด

 

1  วัน

 

 

 

350  บาท

 

400 บาท

 
 
 

35,000 บาท

 

40,000 บาท

5,000 บาท

 

 

 

 

 

 

 

รวม

80,000 บาท

 

                                                (แปดหมื่นบาทถ้วน)               ***งบประมาณขอถัวจ่ายทุกรายการ
5.  ระยะเวลาดำเนินการ
                        โดยระยะเวลาดำเนินการตามโครงการ เพื่อมิให้มีผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนตามปกติ  จึงกำหนดตารางเวลาดังนี้
                      กิจกรรมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อทบทวนความรู้เดิม และเสริมเติมความรู้ใหม่ ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม  ตลอดจนรับทราบปัญหาอุปสรรค ร่วมกันหาแนวทางแก้ไข และการขยายผล เป็นเวลา       12 ชั่วโมง กำหนดวันเสาร์ที่ 27  มีนาคม  พ.ศ. 2553   ณ   ห้องประชุมพัฒนากอล์ฟ  แอนด์ สปอร์ต รีสอร์ท  ตำบลเขาคันทรง  อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี                    
6.  ผู้รับผิดชอบโครงการ
                                นางณฐมน  แนวคำ   รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
 7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ
                                1. ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และประสบการณ์ด้านการเขียนแผนจัดการเรียนรู้ และเทคนิควิธีสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเต็มที่
                                2. ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประสบการณ์ตรง เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ นำมาบูรณาการการทำงาน ปรับเปลี่ยนวิธีคิด และพฤติกรรมการปฏิบัติงานให้สามารถจัดการกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว
                            3. มีการสร้างความรัก ความสามัคคี และเกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน               
 
                        ลงชื่อ........................................ผู้เสนอโครงการ
       ( นางณฐมน  แนวคำ )
  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
 
                             ลงชื่อ........................................ผู้เห็นชอบโครง
                ( นางขวัญใจ    เกตุอุดม )
                                    ปฎิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ                      
 
                          ลงชื่อ .......................................ผู้เห็นชอบโครงการ
( นางสุชาดา  กอนกุล )
    หัวหน้าฝ่ายบริการ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
 
 
                        ลงชื่อ .......................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายภูษิต  ศิโรรัตน์ตระกูล)
    หัวหน้าฝ่ายปกครอง โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
 
 
                        ลงชื่อ .......................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางยุพิน  สวัสดี)
    หัวหน้าฝ่ายวิชาการ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
 
 
              ลงชื่อ..............................................ผู้อนุมัติโครงการ
( นายคงสิน  แสงสัตยา )
     ผู้อำนวยการสถานศึกษา  โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
หมายเลขบันทึก: 350787เขียนเมื่อ 10 เมษายน 2010 14:15 น. ()แก้ไขเมื่อ 13 พฤษภาคม 2012 01:03 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี