มารู้จัก Q ทั้ง 6

Intelligence Quotient (IQ)

หมายถึง ความฉลาดทางสติปัญญา เชาวน์ไวไหวพริบ และมีความสามารถในการแก้ไขปัญหา

Emotion Quotient (EQ)

หมายถึง ความฉลาดทางอารมณ์ มีความสามารถในการระงับอารมณ์ เพื่อให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขมีทักษะสร้างสรรค์ มีจิตนาการ

Adversity Quotient (AQ)

หมายถึง ความฉลาดในการเผชิญปัญหาหรือความสามารถที่จะเผชิญกับความยากลำบาก

Moral Quotient (MQ)

หมายถึง ความฉลาดทางคุณธรรม มีความสามารถในการควบคุมตนเอง มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ความกตัญญู เป็นคนดี มีระเบียบวินัย

Physical Quotient (PQ)

หมายถึง ความฉลาดทางพลานามัยมีความมั่นใจในการเคลื่อนไหว ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ถ้าจะเล่นก็เล่นอย่างมีความสุข

Social Quotient (SQ)

หมายถึง ทักษะทางสังคมการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่น

แบบทดสอบสุขภาพจิต > แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์

http://www.nph.go.th/test/eqtest/eqtest.html

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการ คณะทันตแพทยศาสตร์



ความเห็น (2)

  • ขอขอบคุณอาจารย์เพ็ญนภา...                   

บันทึกนี้มีคุณค่ามากครับ เป็นบันทึกที่ผมรู้สึกว่า อ่านแล้วได้สาระ+ข้อคิดมากที่สุดเรื่องหนึ่งในรอบเดือนที่ผ่านมา

 รวบรวม "Q" ไว้ 6 ประเภท... ครอบคลุมกว่าที่เคยทราบมาก่อน

  • มีการทำลิ้งค์ให้อ่านเพิ่มเติมไว้อย่างดีมาก
  • เดิมคิดว่า คงจะมีสัก 2-3 Q ทว่า... มีท่านผู้รู้มาแนะนำไว้ถึง 6Q

ใจผมคิดว่า น่าจะเป็น 6Q+coQ

  • ตอนเป็นนักศึกษา (ประมาณปี 2525) อาจารย์จิตแพทย์ท่านหนึ่ง (ท่านอาจารย์บุญนำ) เขียนไว้ในจุลสารเล่มเล็ก ดูจะเป็นจุลสารของสภานิสิตฯ
  • ท่านกล่าวเป็นหลักการว่า คนเราควรจะมี "ที่พักฉุกเฉิน" เช่น เมื่อพบวิกฤตการณ์น่าจะมีที่พึ่งพิง หรือที่ปรึกษา ฯลฯ
  • เช่น มีคุณความดี พ่อแม่ ญาติพี่น้อง ครูบาอาจารย์ เพื่อนฝูง ฯลฯ ที่วางใจไว้ปรึกษา หารือ พึ่งพิง

ที่พักอย่างนี้อาจจะเรียกได้ว่าเป็น "CoQ" (Co = ร่วม ในที่นี้หมายถึงผู้ให้ความช่วยเหลือ) โดยเฉพาะเป็น CoQ of AQ (ที่พักยามวิกฤต)

  • คนที่มี CoAQ ดูจะเผชิญวิกฤตการณ์ต่างๆ ได้ดีกว่าคนที่ไม่มี CoAQ
  • วันนี้ขอให้คำสาธุกับบันทึกนี้ 3 ครั้ง... สาธุ สาธุ สาธุ
  • ขอบคุณสำหรับความรู้ค่ะ
  • จะรอบันทึกต่อๆ ไปนะคะ