KKU Innovation 2006 ( 1 )

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
งานแสดงเทคโนโลยีและนวตกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี ๒๕๔๙

  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มอบหมายให้ศูนย์บริการวิชาการ เป็นผู้ประสานงานในการจัดงานแสดงเทคโนโลยีและนวตกรรม ปี ๒๕๔๙ โดยมีวัตถุประสงค์

 ๑.เพื่อประชาสัมพันธ์ความเป็นเลิศด้านวิชาการของคณะวิชา ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง และ หน่วยงานต่างๆ สู่หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ชุมชน สังคม ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 ๒.เพื่อนำองค์ความรู้จาก นวตกรรม และ ผลงานด้านต่างๆที่เกิดจากบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกระดับ นำไปพัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน การบริการวิชาการ หรือ นำสู่การพัฒนาชุมชน สังคม ประเทศชาติ

 ๓.เพื่อส่งเสริมความร่วมมือเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ มุ่งสู่มหาวิทยาลัยขอนแก่นแห่งการวิจัย และ มหาวิทยาลัยขอนแก่นแห่งการเรียนรู้

 ในกิจกรรมปีนี้จะมีกิจการ "ลปรร" ( แลก เปลี่ยน เรียน รู้ ) เพื่อให้เกิดการต่อยอดในการพัฒนา ตน คน หน่วยงาน และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งจะมีอายุ ครบปีที่ ๔๓ ในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๔๙ ซึ่งรายละเอียดจะนำเสนอ สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันพุธที่ ๗ กันยายน ๒๕๔๘ เพื่อรับฟังความคิดเห็น เพื่อปรับรูปแบบที่เหมาะสม

 ผลที่คาดว่าจะได้รับ จะมีนักเรียน นักศึกษา ประชาชน และ ผู้สนใจมาเข้าร่วมงานดังกล่าวกว่า ๓๐๐๐๐ คน โดยมีนักเรียน ครู คณาจารย์ ประชาชน โดยเฉพาะเพื่อให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยขอนแก่นเองได้เข้ามาร่วมในวันดังกล่าวและนำผลงานต่างๆที่เกิดขึ้นไป พัฒนา เพื่อให้เกิดเปลี่ยนแปลงสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ตามเจตนารมย์ของ มหาวิทยาลัยขอนแก่นสืบต่อไป

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)