ชาดา ~natadee
ชาดา ชาดา ~natadee ศักดิ์รุ่งพงศากุล

แสดงความยินดีกับปลัดอำเภอใหม่


เมื่อกี้ได้รับ FW Mail เป็นอำเภอใหม่ ถือโอกาสนี้แสดงความยินดีกับท่านปลัดอำเภอคนใหม่ตรงนี้เลยนะคะ

ขอแสดงความยินดีกับปลัดใหม่(เพื่อน รปม.มช.รุ่น 10)  สองท่านค่ะ

ท่านแรก

คุณวรศักดิ์ พานทอง

หรือมักเรียกกันในรุ่นว่า "ปอวอ"  ค่ะ เมื่อเช้าคุยกันทางโทรศัพท์เพิ่งทราบว่าท่านย้ายไปรับตำแหน่งใหม่ คือ ปลัดอำเภอกัลยาณิวัฒนา ซึ่งเป็นอำเภอใหม่ บรรยากาศดี สวยงามมาก แต่คุณเพื่อนท่านว่า กำลังสร้างสำนักงาน  ตอนนี้อาศัยวัดอยู่ไปก่อน...(ปลัดใหม่ ซะอย่าง สบายอยู่แล้วนะคะท่าน...สู้ๆ ค่ะ)

ท่านถามว่าเชียงใหม่ร้อนหรือไม่ ที่กัลยาณิวัฒนาอากาศตอนนี้เย็นสบาย ยิ่งดึกยิ่งหนาว เวลานอนต้องห่มผ้าด้วยอิจฉาท่านจังคะ...แบบนี้น่าไปพักผ่อนตอนหน้าร้อนนี้ที่สุดเลยนะคะ

ท่านที่สอง

 คุณวิมลรัตน์ หลอดเข็ม หรือเรียกกันเล่นๆ ว่า ปอน้อง 

ท่านก็ย้ายไปรับตำแหน่งใหม่ เป็น ปลัดอำเภอสันกำแพง...

 

แหมม!!! ย้ายไปอำเภอท่องเที่ยวทั้งสองท่านเลยนะคะ...เลี้ยงรุ่นครั้งต่อไป

พวกเราคงจะได้ไปฉลองที่อำเภอใหม่  เห็นว่าอากาศดี สวยมากๆ

นำภาพที่ได้รับจาก FW Mail ของอำเภอใหม่มาให้ชมความสวยงาม พร้อมข้อมูลเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยด้วยค่ะ

 

 **************************

ชวนไปเที่ยวอำเภอใหม่ 

อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

ถนนมุ่งหน้าสู่ บ้านวัดจันทร์

หรือ อำเภอกัลยาณิวัฒนา แห่งใหม่นี้

 

ป่าเปลี่ยนสีที่พบเห็นได้ตลอดเส้นทางไปอำเภอแห่งนี้

ทุ่งนาท่ามกลางหุบเขาระหว่างการเดินทางกับวิถีชีวิตที่พอเพียงและเรียบง่าย


เมื่อเดินทางมาถึงแล้วขอแนะนำ
"โครงการหลวงบ้านวัดจันทร์"

บ้านพักชื่อว่า "บ้านปากะญอ" (เป็นชื่อชนเผ่า)

เส้นทางท่องเที่ยวธรรมชาติในอำเภอแห่งนี้มีทั้ง ป่าสัก ป่าสน ฯลฯ

ต้นเมเปิ้ลจากแคนนาดา vs ต้นซากุระจากญี่ปุ่น

เส้นทางเดินชมธรรมชาติและดอกไม้ต่างๆเช่น ดอกบ๊วย ดอกกล้วยไม้ ฯลฯ

ต้นนางพญาเสือโคร่ง หรือ ซากุระเมืองไทย

พระ อาทิตย์ลับฟ้า ณ อ.กัลยาณิวัฒนา

แล้วพบกันครั้งหน้าที่ กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่นะคะ

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>มีข้อมูลเพิ่มเติมให้อีกหน่อยค่ะ

ททท.เชียงใหม่ เปิดโครงการเปิดตัวแหล่องท่องเที่ยว อำเภอกัลยาณิวัฒนาอำเภอแห่งใหม่ของเชียงใหม่ ท่ามกลางความงดงามของธรรมชาติและวิถีชีวิตของชุมชน ภายใต้แนวคิดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ร่วมจัดการอย่างยั่งยืน กระตุ้นและสร้างความตระหนักในการร่วมกันอนุรักษ์สืบสาน หวังสร้างแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพแห่งใหม่ให้ชาวโลกโหยหา

เมื่อเวลา 16.30 น. วันที่ 23 ม.ค.53 ที่สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานเชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แถลงข่าวโครงการ เปิดเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อชุมชนโดยชุมชน อำเภอกัลยานิวัฒนา(วัดจันทร์) จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายเฉลิมศักดิ์ สุรนันท์ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่เป็นประธาน โดยกล่าวว่า การท่องเที่ยวโดยชุมชน(Community Based Tourism :CBT)ในปัจจุบันเป็นเรื่องที่สำคัญที่ต้องตระหนักร่วมกัน โดยถือว่าชุมชนเป็นเจ้าของแหล่งท่องเที่ยว การให้ประชาช นมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและให้บริการเพื่อก่อให้เกิดรายได้ของชุมชน จะยังผลให้ประชาชนในชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อีกทั้งยังช่วยปลูกฝังในการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น วิถีชีวิตอันดีงามอย่างพอเพียง ซึ่งการท่องเที่ยวโดยชุมชนนี้ยังเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนและชุมชนเชื่อมโยงวัฒนธรรมที่แตกต่างให้มีโอกาสได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันและกันสร้างความเข้าใจกันระหว่างพื้นที่กับนักท่องเที่ยว

ผอ.ททท.สำนักงานเชียงใหม่กล่าวอีกว่า ชุมชนวัดจันทร์ที่อยู่ในพื้นที่อำเภอใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่คืออำเภอกัลยานิวัฒนา เป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ในด้านต่างๆ ที่สวยงามด้วยวิถีชีวิตของคนในชุมชน และธรรมชาติที่สวยงาม การจัดเส้นทางท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้วยการรวมกลุ่มของชุมชนเองและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวที่มีคุณค่า เกิดประโยชน์ทั้งชุมชนในเชิงของการอนุรักษ์ที่ชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการอย่างแท้จริง โดยพื้นที่แห่งนี้หลังจากที่มีการก่อตั้งอำเภอกัลยาณิวัฒนาตามประกาศพระราชกฤษฎีกาลงวันที่ 25 ธันวาคม 2552 มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2552 เล่มที่ 126 ที่ให้แยกตำบลแจ่มหลวง ตำบลบ้านจันทร์และตำบลแม่แดด อำเภอแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ออกมาตั้งเป็นอำเภอกัลยาณิวัฒนาดังกล่าวด้วยเหตุปัจจัยด้านภูมิประเทศ การปกครองภาครัฐในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและความมั่นคง การเข้าถึงบริการภาครัฐของประชาชน อีกทั้งเป็นการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ด้วย

วัตถุประสงค์ของการเปิดเส้นทางท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ครั้งนี้ ต้องการประชาสัมพันธ์และเปิดตัวแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่มีคุณภาพให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น ส่งเสริม สนับสนุนสินค้าทางการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ส่งเสริมให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้ชุมชนเข้าใจตระหนักเห็นความสำคัญในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น วิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่พอเพียงและเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์วิถีชีวิตและวัฒนธรรมรวมทั้งภูมิปัญญาของท้องถิ่นอำเภอกัลยาณิวัฒนาแห่งนี้ เพื่อจะให้นักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยวได้ทราบและกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสืบไป

อย่างไรก็ตามการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้คา ดการณ์ว่า แหล่งท่องเที่ยวใหม่แห่งนี้จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อด้านวิถีชีวิต ประเพณีวัฒนธรรมและธรรมชาติของผืนป่าอันงดงามที่ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าที่อื่นใดหรืออำเภอปาย แม่ฮ่องสอน สถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมในเวลานี้ โดยเชื่อว่าจะเป็นดินแดนที่มีมนต์ขลังตรึงใจนักท่องเที่ยวที่ได้มาสัมผัสและเยือนในที่แห่งนี้ที่จะมีทุกรสชาติของการเดินทางและพักผ่อนหย่อนใจ อีกทั้งจะเกิดเม็ดเงินสะพัดเพิ่มขึ้นอีกปีละหลายร้อยล้านบาทหากสถานที่แห่งนี้เป็นที่รู้จักและผู้คนได้รับความประทับใจ ซึ่งจะเกิดการท่องเที่ยวซ้ำจนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เมื่อทุกคนมาเชียงใหม่ก็ต้องไปที่แห่งนี้

หมายเลขบันทึก: 349186เขียนเมื่อ 3 เมษายน 2010 01:32 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 22:42 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (14)

*   เข้ามาร่วมยินดีกับท่านปลัดอำเภอทั้งสองท่านครับ

* คุณวรศักดิ์  ท่าทางมุ่งมั่น เอาจริง

*  คุณวิมลรัตน์  ท่าทางใจดีครับ

*

สวัสดีค่ะ

  • ตอนแรกได้ยินชื่ออำเภอกัลยาณิวัฒนา  คิดอยู่ว่าแยกจากอะไรหนอ
  • แยกจากแม่แจ่มนี่เอง  ไกลเหมือนกันนะคะ
  • แต่ถนนหนทางคงสะดวกมากแล้ว
  • ขอเป็นกำลังใจให้นักพัฒนาทั้งสองท่านค่ะ

สวยมากคะ แบบนี้ต้องไปเที่ยว

ขอแสดงความยินดีกับเพื่อนน้องอิงทั้งสองท่านค่ะ ต่อไป ๒ อำเภอนี้ก็ได้คนรุ่นใหม่ไฟแรง มาช่วยสานฝัน อำเภอท่องเที่ยวได้ยั่งยืนนะคะ

ยังประทับใจแม่แจ่มที่สุดค่ะ ส่วน ป่าสนวัดจันทน์ อีกเส้นทางในฝัน ... ขอค้างไว้คราวหน้าต้องไปเยือนค่ะ อาทิตย์ลับฟ้างามมากๆค่ะ สุขสันต์ค่ะน้องอิง

ร่วมยินดีด้วยค่ะ ว่าแต่เจ้าของบันทึกล่ะคะ จะให้แสดงความยินดีกับตำแหน่งใหม่ได้เมื่อไรคะ

สวัสดีค่ะน้องอิงขอร่วมแสดงความยินดีกับท่านทั้งสองนะคะ..เห็นภาพแล้วน่าไปเที่ยวสวยๆทุกที่ค่ะ..

สวัสดีค่ะ P  small man 

ขอบพระคุณแทนท่านปลัดอำเภอทั้งสองท่านด้วยค่ะ
ทั้งสองท่านเป็นแบบที่ท่านรองกล่าวมาเลยค่ะ

สวัสดีค่ะพี่ครูคิม  P  ครูคิม

ว่างๆ แวะไปเที่ยวกันนะคะ

ขอบพระคุณสำหรับกำลังใจให้ท่านปลัดใหม่ทั่งสองท่านค่ะ

สวัสดีค่ะพี่ไก่ P  ประกาย~natachoei ที่~natadee 
 

สวยมากนะคะ  ถ้ามีโอกาสต้องไปเที่ยวให้ได้นะคะพี่ไก่

สวัสดีค่ะพี่ P  poo
 

ขอบคุณแทนเพื่อนทั้งสองคนค่ะพี่ poo

ไปท่องเที่ยวแบบนี้ ของชอบพี่ poo เลยสินะคะ 

ถ้าไปเมื่อไหร่แจ้งให้ทราบด้วยนะคะ...จะตามไปสมทบ...555

สุขสันต์เช่นกันค่ะพี่

สวัสดีค่ะพี่ต๋อย  P  ดาวลูกไก่ ชื่นชมยินดี
 

ขอบคุณค่ะพี่ต๋อย  

เจ้าของบันทึกยังไม่ได้ไปไหนนี่คะพี่สาว

ตอนนี้ให้พี่ต๋อยเก็บกะตังไว้ก่อน....ไว้เลี้ยงมื้อใหญ่ทีเดียวนะคะ

ไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยค่ะ..ขอบคุณมากนะคะที่มาแนะนำ

สวย และบรรยากาศดีมากๆ ค่ะ คงต้องหาโอกาสไปเที่ยวซะแล้วววว..

สวัสดีค่ะคุณ P Baby

เป็นอำเภอใหม่ ของเราค่ะพี่

ไว้หาเวลาไปเยี่ยมเยียนบ้างนะคะ  ตอนนี้ยังคงความเป็นธรรมชาติอยู่ แต่หากคนไปเยอะๆ เกรงว่าจะกลายเป็น ปาย2 แหละค่ะ

ขอบคุณค่ะ

ในฐานะที่ผมเป็นตัวแทนของพี่น้องอำเภอกัลยาณิวัฒนา ก็ขอฝากแผ่นดินเกิดของผมให้อยู่ในความดูแลของท่านปลัดวรศักดิ์ พานทอง ด้วยนะครับ หวังว่าท่านคงชอบอำเภอกัลยาณิวัฒนา เพระอากาศดีแถมพี่น้องที่นี่ใจดีด้วยครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี