คณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดนราธิวาสชุด ๒๕๕๓

สันนิืบาตเทศบาลจังหวัดนราธิวาส

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๓

ในที่สุดสันนิบาตเทศบาลจังหวัดนราธิวาส ก็ได้คณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ดังนี้

๑.นายราซ๊ะ รอนิง นายกเทศมนตรีเมืองตากใบ ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดนราธิวาส

๒.ายอาทิตย์ เบญจมาพร นายกเทศมนตรีตำบลต้นไทร รองประธานสันนิบาตฯ

๓.นายประพฤกษ์ นิลโมทย์ ปลัดเทศบาลตำบลยี่งอ เหรัญญิก

๔.นายบุญณรงค์ กวีพันธ์ ปลัดเทศบาลเมืองนราธิวาส นายทะเบียน

๕.นายนพพล ถ้ำเจริญ ปลัดเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ประชาสัมพันธ์

๖.นายพินิจ สงนาวา นายกเทศมนตรีตำบลสุคิริน ปฎิคม

๗.นายสมชาติ ฤทธิรุตน์ ปลัดเทศบาลเมืองตากใบ เลขานุการ

๘.นายเฟาซี อุตรสินธ์ นายกเทศมนตรีตำบลปะลุรู กีฬาและนันทนาการ

๙.นายสมนึก จิตมงคล นายกเทศมนตรีตำบลตันหยงมัส กรรมการ

๑๐.นายมะดาโอ๊ะ อาแซ นายกเทศมนตรีตำบลแว้ง กรรมการ

๑๑.นายกวี จันปิยะ นายกเทศมนตรีตำบลรือเสาะ กรรมการ

ดำรงตำแหน่งจนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สันนิบาตเทศบาลจังหวัดนราธิวาสความเห็น (0)