โวหารภาพพจน์ (FIQURE OF SPEECH) มีความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานฉบับ พ.ศ. 2545 ว่า "คำพูดที่เป็นสำนวนโวหาร ทำให้นึกเห็นภาพ" หนังสือวรรณสารวิจักษณ์ เล่ม 2 กล่าวว่า โวหารภาพพจน์ หมายถึงถ้อยคำที่เรียบเรียงโดยไม่กล่าวอย่างตรงไปตรงมา ผู้ประพันธ์มีเจตนาให้ผู้อ่านเข้าใจ และเกิดความรู้สึกประทับใจยิ่งขึ้นกว่าการใช้คำบอกเล่าธรรมดา กวีหรือผู้ประพันธ์จะมีวิธี ใช้ภาพพจน์ได้หลายวิธี

 

            โวหารภาพพจน์ คือ การใช้คำให้เกิดภาพโดยวิธีการเปรียบเทียบอย่างมีศิลปะ เพื่อผู้อ่านเห็นภาพในใจได้ชัดเจน  เกิดรสชาติในการอ่านมากกว่าการใช้ภาษาธรรมดา  ช่วยขยายความสิ่งที่เป็นนามธรรมไร้รูป เช่น ความคิด   อารมณ์ ความรู้สึก เปรียบเทียบเชื่อมโยงกับสิ่งที่เป็นรูปธรรมหรือสิ่งที่มองเห็นได้

 

             ภาพพจน์เป็นการเรียงร้อยถ้อยคำให้เกิดความเด่นชัด เป็นภาษาความเปรียบ โดยใช้พลังของภาษาสัมผัสใจให้ผู้อ่านเกิดความประทับใจ  สะเทือนใจ  ภาพพจน์จะช่วยให้ผู้อ่านสัมผัสและเข้าใจถึงความคิดและความรู้สึกของผู้เขียน

ลักษณะของโวหารภาพพจน์

  • อุปมา 
  • อุปลักษณ์ หรือนามนัย
  • ปฏิพากย์
  • อติพจน์
  • บุคลาธิษฐาน
  • สัญลักษณ์
  • นามนัย
  • สัทพจน์

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก