จากที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อนได้จัดฝึกอบรมเรื่องเทคนิคการผลิตมะนาวนอกฤดู รุ่นที่ 1 และ 2 แล้วนั้น ได้มีเกษตรกรสนใจและสอบถามเรื่องทรงพุ่มของต้นมะนาว อยู่หลายท่าน เบื้องต้นก็ได้ให้ข้อมูลในเรื่องวิธีการการตัดแต่งกิ่ง ไปบ้างแล้ว และยังมีแนวทางที่ยังไม่ได้แจ้งให้เกษตรกรทราบ ในโอกาสนี้จะขอนำอุปกรณ์ของท่าน รศ.ดร.รวีเสรฐภักดี ที่ได้ออกแบบและสั่งทำพิเศษ โดยได้นำมาใช้ในการจัดทรงพุ่มมะนาวในระยะตั้งแต่1-2ปีแรกในการปลูกมะนาว ซึ่งอุปกรณ์ชิ้นนี้สามารถใช้งานได้ดี สะดวกต่อการปฏิบัติงานครับ 

บริเวณง่ามจะมีหน้าสัมผัสกับกิ่งมะนาวน้อยมาก

การจัดทรงพุ่มในช่วง1ปีแรกจะทำให้มีทรงพุ่มสวย