เผยแพร่ผลงาน การเขียนภาพการ์ตูน

การเขียนภาพการ์ตูน

ชื่อเรื่อง           รายงานการใช้และสร้างเอกสารประกอบการเรียน วิชาศิลปะ 

                      รหัส ศ 41102  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  เรื่อง การเขียนภาพการ์ตูน

ผู้ศึกษาค้นคว้า       นางศรีนวล  ชาวนา

ชื่อสถาบันที่สังกัด     โรงเรียนบางปะหัน  อำเภอบางปะหัน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ปีที่พิมพ์                        2551                                                                      

  

บทคัดย่อ

 การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ มีความมุ่งหมาย  1)  เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน วิชาศิลปะ  รหัส ศ 41102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   เรื่อง การเขียนภาพการ์ตูน ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  85/85  2)  เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการเรียน วิชาศิลปะ  รหัส ศ 41102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง การเขียนภาพการ์ตูน  3)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน  และ 

4)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ ด้วยเอกสารประกอบการเรียน วิชาศิลปะ  รหัส ศ 41102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง การเขียนภาพการ์ตูน   กลุ่มตัวอย่าง  คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4/1  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2551 โรงเรียนบางปะหัน  อำเภอบางปะหัน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จำนวน  47  คน  ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า  ได้แก่   1)  เอกสารประกอบการเรียน วิชาศิลปะ  รหัส ศ 41102  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง การเขียนภาพการ์ตูน ที่ผู้ศึกษาได้สร้างขึ้นรวมทั้งหมด  จำนวน 8  เล่ม   2)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  จำนวน  40  ข้อ  และ  3)  แบบสอบถามความความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน วิชาศิลปะ  รหัส ศ 41102  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  เรื่อง การเขียนภาพการ์ตูน  สถิติ

ที่ใช้ ได้แก่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ค่า   t-test   (Dependent  Sample)  ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า

                         1.  ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน วิชาศิลปะ  รหัส ศ 41102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   เรื่อง การเขียนภาพการ์ตูน  มีประสิทธิภาพ   86.14/86.76  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด  คือ  85/85

                        2.  ดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการเรียน วิชาศิลปะ  รหัส ศ 41102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง การเขียนภาพการ์ตูน  เท่ากับ   0.7726  หมายความว่า  หลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชาศิลปะ  รหัส ศ 41102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   เรื่อง การเขียนภาพการ์ตูน  ที่ผู้ศึกษาค้นคว้าได้พัฒนาขึ้นแล้วนักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ  77.26

                         3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชาศิลปะ  รหัส ศ 41102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   เรื่อง  การเขียนภาพการ์ตูน  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ  .01

                         4.  ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนโดยใช้ เอกสารประกอบการเรียน วิชาศิลปะ  รหัส ศ 41102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   เรื่อง  การเขียนภาพการ์ตูน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โรงเรียนบางปะหัน

คำสำคัญ (Tags)#การเขียนภาพการ์ตูน

หมายเลขบันทึก: 346141, เขียน: 22 Mar 2010 @ 10:03 (), แก้ไข: 16 Jun 2012 @ 14:39 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)