ความหมาย ของ พนักงานราชการ

ความหมาย

พนักงานราชการ  หมายถึง  บุคคลซึ่งได้รับการจ้างตามสัญญาจ้างโดยได้รับค่าตอบแทนจากงบประมาณของส่วนราชการ  เพื่อเป็นพนักงานของรัฐในการปฏิบัติงานให้กับส่วนราชการนั้น

ประเภทของพนักงานราชการ

พนักงานราชการ  มี  2  ประเภท  คือ

1. พนักงานราชการทั่วไป  ได้แก่  พนักงานราชการซึ่งปฏิบัติในลักษณะเป็นงานประจำทั่วไป  ประกอบด้วย  5  กลุ่ม  คือ

             1.1 กลุ่มงานบริการ

             1.2 กลุ่มงานเทคนิค

             1.3 กลุ่มงานบริหารทั่วไป

             1.4 กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ

             1.5 กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ

2. พนักงานราชการพิเศษ  ได้แก่  พนักงานราชการซึ่งปฏิบัติงาน

    ในลักษณะที่ต้องใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญสูงมากเป็นพิเศษ

     ปฏิบัติงานในเรื่องที่มีความสำคัญและจำเป็นเฉพาะเรื่องของ

     ส่วนราชการ  มี  1  กลุ่ม  คือ

     2.1 กลุ่มงานเชี่ยวชาญพิเศษ

 

ที่มา  :  สำนักงาน ก.พ.