ดูงานปักกิ่ง-ปีนกำแพงเมืองจีน

ทัศนศึกษาดูงานปักกิ่ง

 

 

นักศึกษา ป.โท สาขาการบริหารนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา (ต่อเนื่อง) อาจารย์ประจำหลักสูตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรมราช 

ทัศนศึกษาดูงานโรงเรียนและสถานที่สำคัญ

ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน

10-16  มีนาคม  2553

  

กำหนดการเดินทางเพื่อศึกษาดูงาน

วันแรก 10 มีนาคม 2553 นครศรี ฯ - กรุงเทพฯ

07.00 น. ออกเดินทางจาก ศาลาประดู่หก + มหาวิทยาลัยราชภัฏ + อ.ทุ่งสง     จ.นครศรีธรรมราช

รับประทานอาหารกลางวัน จ.สุราษฎร์ธานี ทัวร์บริการร้านอาหารคุณสาหร่าย

รับประทานอาหารเย็นระหว่างเดินทาง ตามอัธยาศัย เข้าสู่ที่พักกรุงเทพโรงแรม SD อเวนิวส์

วันสอง 11 มีนาคม 2553 สนามบินสุวรรณภูมิ – ปักกิ่ง

08.00 น รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม...ทัวร์บริการ เที่ยวช๊อปปิ้งเมือง กทม. (อิสระ) สักการะพระแก้วมรกต ชมบริเวณพระราชวังต่างๆ

กลับมาอาบน้ำที่โรงแรม อาหารเที่ยงตามอัธยาศัย พร้อมกันที่เคาเตอร์ของโรงแรม เสร็จจากนั้น ออกเดินทางสู่สนามบิน

พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เกาะ U เคาเตอร์สายการบินแอร์ไชน่า

19.15 น. เดินทางไปปักกิ่ง โดยสายการบินแอร์ไชน่า เที่ยวบินใหม่ CA 960 (อาหารเย็นบนเครื่อง)

21.55 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติปักกิ่ง TERMINAL 3 สีสันปักกิ่ง เปิดให้บริการเพื่อต้อนรับโอลิมปิก 2008 สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 43 ล้านคนในปีแรก และเพิ่มเป็น 55 ล้านคนในปี 2015 สนามบินมีขนาดกว่า 1 ล้านตารางเมตร ใหญ่กว่าแพนตากอนของสหรัฐอเมริกา ออกแบบโดยFOSTER & PARTNERS (ผู้ออกแบบสนามบินแช็คแลปก๊อกที่ฮ่องกง) สถาปนิกนักเดินทางที่เข้าถึงจิตใจผู้โดยสาร ด้วยการออกแบบทางเดินแต่ละส่วนให้สั้นที่สุด อาคารของสนามบินนานาชาติถูกแบ่งเป็น 2 ข้าง ทอดตัวจากทิศใต้ไปสู่ทิศตะวันออกเพื่อช่วยลดไอร้อนจากแสงอาทิตย์ติดสกายไลท์ให้แสงแดดได้ฉายส่องเข้ามา นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง (เวลาจีนเร็วกว่าไทย 1 ชั่วโมง)พักที่ Holiday ซึ่งเคยเป็นที่พักนักกีฬาในโอลิมปิก 2008

 

วันที่สาม 12 มีนาคม 2553 ดูงานโรงเรียน WANGJING EXPERIMENTAL SCHOOL-The Place

08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ศึกษาดูงานโรงเรียนรัฐบาลระดับประถมและมัธยมศึกษาของรัฐบาล ณ WANGJING EXPERIMENTAL SCHOOL

 

 

 

รับประทานอาหารเที่ยง

ชมวัดลามะ“ยงเหอกง” ศาสนสถานที่มีความวิจิตรและได้รับการบูรณะอย่างยอดเยี่ยมที่สุดในปักกิ่ง สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1694 แต่เดิมเคยเป็นตำหนักที่ประทับของจักรพรรดิหย่งเจิ้น หรือองค์ชาย 4 ผู้เป็นพระราชบิดาของจักรพรรดิเฉียนหลงแห่งราชวงศ์ชิง ต่อมาตั้งแต่ช่วงกลางศตวรรษที่ 18 เป็นต้นมา ที่นี่ได้กลายป็นศูนย์กลางของศาสนาพุทธนิกายมหายาน และศิลปะแบบธิเบต ชมพระแกะสลักจากไม้จันทร์องค์ใหญ่ที่สุดในโลกที่ถูกบันทึกไว้ในกินเนสบุ๊ค เป็นพระพุทธรูปอารยเมตไตรย์ที่งดงามและสูงถึง 23 เมตร โดยเชื่อกันว่าเป็นงานแกะสลักจากไม้จันทน์เพียงชิ้นเดียว ซึ่งประดิษฐานอยู่ภายในศาลาหมื่นสุข “ ว่านฟู่เก๋อ ” ได้นมัสการขอพร 

ศึกษาดูงานโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

 

17.30 น. ชมกายกรรมปักกิ่ง 

รับประทานอาหารเย็น กลับที่พัก 

วันที่สี่ 13 มีนาคม 2553 จัตุรัสเทียนอันเหมิน -พระราชวังโบราณ (กู้กง) -อวี้เหอหยวน

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ชมพระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน อุทยานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน สร้างขึ้นเมื่อประมาณ 800 ปีก่อน ชมทะเลสาบคุนหมิงที่ขุดขึ้นด้วยแรงงานคนล้วน ชมที่ประทับของพระนางซูสีไทเฮาและจักรพรรดิกวางสู ชมระเบียงกตัญญู เรือหินอ่อน

 

 

 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารเสฉวน

ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการแพทย์โบราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน การนวดกดจุดฝ่าเท้า การส่งเสริมการใช้สมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปี พร้อมรับฟังการวินิจฉัยโรคโดยผู้เชี่ยวชาญ (ขายของเป็นโปรแกรมบังคับของรัฐบาลจีน)

15.30 น. ผ่านประตูเข้าสู่ พระราชวังต้องห้าม “กู้กง” สถานที่ว่าราชการและที่ประทับของจักรพรรดิ 24 พระองค์ ในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง นำชมโบราณสถาน และสิ่งก่อสร้างที่คงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่สร้างขึ้นบนพื้นที่ 720,000 ตารางเมตร นำชมหมู่อาคารเครื่องไม้ที่ประกอบด้วยห้องหับต่างๆถึง 9,999.5 ห้อง (คนจีนถือว่า 10,000 ห้อง เป็นสวรรค์) ชมพระตำหนักว่าราชการ พระตำหนักชั้นใน ห้องบรรทมของจักรพรรดิ และห้องว่าราชการหลังมู่ลี่ไม้ไผ่ของพระนางซูสีไทเฮา

 

 

 

 

 

 จัตุรัสเทียนอันเหมิน จัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก สัญลักษณ์ของประเทศจีนยุคใหม่ สถานที่จัดงานพิธีเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสพิเศษต่างๆ บันทึกภาพเพื่อเป็นที่ระลึกกับอนุสาวรีย์วีรชน ศาลาประชาคม และ หอระลึกประธานเหมาเจอตุง

ชมถนนคนเดิน “หวังฝูจิ่ง”

ชมย่านช้อบปิ้งไฮโซใจกลางกรุงปักกิ่ง ซื่อเม่าเทียนเจีย "The Place" 世贸天阶 ห้างใหม่ตกแต่งหรูหรา เดินชมและเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง ชม SKY SCREEN ยาว 2,296 ฟุต กว้าง 88 ฟุต สูง 80 ฟุต นับเป็น LED SCREEN จอยักษ์บนเพดานแบบชิ้นเดียวที่ใหญ่ที่สุดในโลก www.theplace.cn/index.html

 รับประทานอาหารค่ำ กลับที่พัก

 วันที่ห้า 14 มีนาคม 2553 กำแพงเมืองจีน –พิพิธภัณฑ์หุ่นขึ้ผึ้ง – หวังฝูจิ่ง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ กำแพงเมืองจีน สิ่งมหัศจรรย์หนึ่งในเจ็ดของโลกในยุคกลาง ที่สร้างขึ้นด้วยแรงงานของคนนับหมื่นคนมีความยาว 6,350 กม. ก่อสร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อประมาณกว่า 2,000 ปีก่อน โดยจักรพรรดิจิ๋นซี ผู้รวบรวมประเทศจีนให้เป็นปึกแผ่น ตัวกำแพงสูงราว  7 เมตร กว้าง 6 เมตร ว่ากันว่าถ้านำวัสดุที่ใช้ก่อสร้างกำแพงแห่งนี้มาสร้างกำแพงที่มีความหนา 1 เมตร สูง 5 เมตร จะได้กำแพงที่มีความยาวรอบโลก

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ** ชวนชิมสุกี้มองโกล

บ่าย ชม พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง ชมประวัติศาสตร์ความเป็นมาของจีนในยุคราชวงศ์หมิง ตั้งแต่จนยุคเริ่มต้นถึงสิ้นสุดราชวงศ์ เล่าเรื่องโดยใช้หุ่นขี้ผึ้งขนาดเท่าตัวคนจริงที่แสดงไว้ในห้องทั้งหมด 26 ห้อง ก่อนเดินทางกลับเข้าเมืองปักกิ่ง แวะซื้อยาแก้น้ำร้อนลวกเป่าฟู่หลิง “ยาบัวหิมะ” ยาประจำบ้านที่มีชื่อเสียง

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ กลับที่พัก 

 

 วันที่หก 14 มีนาคม 2553 หอฟ้าเทียนถาน ตลาดรัสเซีย

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ หอบวงสรวงเทวดาฟ้าดินเทียนถาน สถานที่ประกอบพิธีบวงสรวงเทพยดาแบบป้ายบรรพบุรุษของจักรพรรดิในสมัยราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิง ชมกำแพงสะท้อนเสียง 

ช้อปปิ้งที่ ตลาดรัสเซีย เพื่อเลือกซื้อสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าขายส่งราคาถูก

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร ชิมเป็ดปักกิ่งต้นตำหรับ 

บ่าย ช้อปปิ้งที่ ตลาดรัสเซีย เพื่อเลือกซื้อสินค้าขายส่งราคาถูก อาทิเช่น ผ้าไหม,ถุงเท้า, รองเท้า, นาฬิกา เป็นต้น

19.40 น. บินลัดฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์ไชน่า เที่ยวบินที่ CA 979 (แต่เครื่องบินดีเลร์ได้ออกจริง ๆ 3 ทุ่ม)

1.45 น. เดินทางกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ รับสัมภาระแล้ว ออกเดินทางกลับจุดหมายด้วยรถทัวร์ปรับอากาศ (เวลาไทย คือ 12.45 น.)

 

 

 วันที่เจ็ด 16 มีนาคม 2553 ปักกิ่ง - สุวรรณภูมิ- นครศรีธรรมราช

รับประทานอาหารเที่ยงครัวคุณสาหร่าย  เย็น ถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏ จ.นครศรีธรรมราช โดยสวัสดิภาพพร้อมประสบการณ์และความประทับใจ

ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชที่ให้การดูแลนักศึกษาด้วยดีตลอด

ขอบคุณท่านอาจารย์ทุกท่านที่ร่วมเดินทางกับนักศึกษา

ขอบคุณเพื่อนนักศึกษาทุกท่าน

พลากร ศิริพงศ์

นักศึกษาปริญญาโทสาขาการบริหารนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา

รองผู้อำนวยการโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูคนคอนความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

จะติดตามดูโปรแกรมการทัศนศึกษาค่ะ

ลองไปดูนะครับทุกท่าน สุดยอดจริง ๆ