1.  เมื่อได้เรียนวิชานี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะนำความรู้มาปรับใช้กับงานที่ทำอยู่

2.  คาดหวังว่าจะได้รับความรู้ และ ความเข้าใจเทคนิคการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้มากขึ้น

3.  เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเอง และสามารถถ่ายทอดให้กับผู้สนใจได้ในระดับหนึ่ง

4.  สามารถผลิตสื่อ และ พัฒนาสื่อ ได้อย่างมีคุณภาพ