ค่ายครูรากแก้วการอ่าน

ศน.อ้วน

 

  

  ประชาสัมพันธ์ค่ะ..

  

  

โรงเรียนกวีและครูรากแก้วการอ่านรุ่นที่ ๕

เปิดรับสมัครแล้ว  

 

            ศูนย์เรียนรู้ทุ่งสักอาศรม เปิดรับสมัครเยาวชน ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมอบรมเรียนรู้โครงการค่ายวิทยาทานการศึกษา โรงเรียนกวี รุ่นที่ ๕ และ ครูรากแก้วการอ่าน รุ่นที่ ๕ ดังนี้

 

            ๑.ค่ายโรงเรียนกวี รุ่นที่ ๕ ระหว่าง ๑-๒๙ เมษายน ๒๕๕๓ (๑ เดือนเต็ม) เปิดรับสมัครเยาวชนอายุระหว่าง ๑๗-๒๕ ปี จำนวน ๑๐ คน เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้ชีวิต การอ่าน การคิด การเขียน การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ และการใช้ชีวิต  ฝึกฝน และสร้างสรรค์บทกวีจากการใช้ชีวิต  จากประสบการณ์กระบวนการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น (ทุ่งสักอาศรมและครูกานท์จัดสรรกองทุนส่วนตัวดำเนินงาน...ในกรณีที่มีผู้ประสงค์เป็นเจ้าภาพร่วมบุญ สามารถช่วยอุปถัมภ์ค่าใช้จ่ายสำหรับการเรียนรู้ตลอด ๑ เดือนของเยาวชน ๑ คนต่อ ๓,๐๐๐ บาท – ติดต่อครูกานท์ โทร. 081-9956016)

 

            ๒.ค่ายครูรากแก้วการอ่าน รุ่นที่ ๕ ระหว่าง ๒๔-๒๙ เมษายน ๒๕๕๓ (๕ วัน ๕ คืน) เปิดรับสมัครครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกสังกัด จำนวน ๒๐ คน เพื่อเสริมสร้างทักษะประสบการณ์ให้เป็น “ครูรากแก้วการอ่าน” หรือต้นแก้วแห่งความรักการอ่าน ที่สามารถผลิดอกออกผลและแตกขยายรากฝอยมิติพลังทางปัญญาในการอ่านสู่เด็กและเยาวชน ทั้งในโรงเรียน ในครอบครัว ในชุมชน และรวมถึงในวิถีชีวิตที่ครูผู้นั้นเกี่ยวข้องตามศักยภาพของตน  อันจะก่อให้เกิดผลแท้จริงในการปลูกฝังความรักการอ่านเพื่อการเข้าถึงมิติพลังทางปัญญา โดยไม่เสียค่าที่พักและค่าใช้จ่ายในการอบรม เพียงแต่ให้ช่วยค่าอาหารและค่าเอกสารสำหรับตนเองแบบประหยัด คนละ ๑,๐๐๐ บาทเท่านั้น

 

            ทั้งสองโครงการ ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมเรียนรู้ให้เขียนจดหมายด้วยลายมือ พร้อมแจ้งหมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่ ถึง ศูนย์เรียนรู้ทุ่งสักอาศรม ๓๕ หมู่ที่ ๑๓ ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ๗๑๑๗๐ โทร.๐๘๑-๙๙๕๖๐๑๖ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๓

 

หลักสูตรและข้อปฏิบัติ 

๑.ค่ายโรงเรียนกวี รุ่นที่ ๕

หลักสูตร

.การใช้ชีวิตและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต

.การอ่านและเรียนรู้ธรรมชาติ

.การอ่านโลกและอ่านชีวิตผ่านอ่านวรรณกรรม วรรณคดี นิทาน เรื่องเล่า อ่านอย่างมีมิติ วิเคราะห์ ตีความ  และเสวนาการอ่าน

.การเขียนบทกวีและเขียนชีวิตผ่านกิจกรรมการเขียนบันทึกอย่างสร้างสรรค์ การเขียนกลอนเปล่า กลอนไฮกุ กลอนหัวเดียว การเขียนบทกวีสร้างสรรค์ การแต่งเพลง การแก้ไข ขัดเกลาและพัฒนาผลงาน การเผยแพร่ผลงาน การรวมเล่มผลงาน การเสวนาการเขียน และการจัดทำหนังสือ “ทำมือ” คนละ ๑ เล่ม 

.การท่องอาขยาน การฝึกร้องเพลงพื้นบ้าน การแสดงออก การอ่านบทกวีในที่ชุมชน การฟัง การขับร้องและขับขานอิสระ เพื่อเข้าถึงความงาม ความสุข และความคิดสร้างสรรค์

๖.การชมภาพยนตร์สร้างสรรค์และเสวนาชีวิตเชิง “จริยปัญญา”

.การเข้าเงียบ การทำสมาธิ เพื่อเข้าถึงพลังทางปัญญาและคุณค่าของชีวิต รวมทั้งการฝึกปฏิบัติศีล กวาดถู ทำกิจวัตรวิถี สร้างเสริมจิตสาธารณะ

.เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน ประเพณี ภูมิปัญญาชาวบ้าน ความเจริญ ความเสื่อม ปัญหาและทางเลือก

๙.กิจกรรมพิเศษ ตำข้าวเม่า เผาข้าวหลาม สีข้าว ฝัดข้าว ทำบุญสงกรานต์ รดน้ำดำหัว และศึกษานอกสถานที่

 

ข้อปฏิบัติ  

.ชายหญิงอยู่ร่วมกันฉันพี่น้อง ห้ามมีพฤติกรรมฉันชู้สาวอย่างเด็ดขาด (รวมถึงพฤติกรรมฉันชู้สาวกับบุคคลภายนอกในละแวกโรงเรียนด้วย)

.งดใช้โทรศัพท์มือถือและเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด ถ้ามีความจำเป็นต้องติดต่อกับบุคคลภายนอก ให้ใช้การเขียนจดหมายแทน สำหรับกรณีฉุกเฉินที่จำเป็นต้องติดต่อกับทางบ้านให้ติดต่อผ่าน “ครูกานท์” หรือบุคคลที่ “ครูกานท์” มอบหมาย โดยโทรศัพท์ของทุ่งสักอาศรม

.งดเว้นสิ่งเสพติดและอบายมุขทุกชนิด

.ไม่ออกนอกบริเวณโรงเรียน (ยกเว้นกรณีที่ออกไปศึกษานอกสถานที่ตามหลักสูตรเป็นหมู่คณะ) และงดใช้ยานพาหนะส่วนตัวทุกประเภท 

.ปฏิบัติกิจวัตรต่างๆ ตามที่โรงเรียนกำหนดอย่างขยันขันแข็งและเสมอภาคกัน 

.ปฏิบัติตนอย่างซื่อสัตย์ งดพูดปดหรือปกปิดซ่อนเร้นความผิดใดๆ ที่เกี่ยวกับกิจกรรมหลักสูตร แสดงความจริงใจต่อกัน ห้ามลักขโมยหรือฉ้อฉลต่างๆ หรือก่อการให้เกิดความไม่สันติสุขทั้งในและนอกโรงเรียน 

.ตื่นนอน ๐๕.๐๐ น. เริ่มปฏิบัติกิจกรรม ๐๕.๓๐ น. และเข้านอนไม่เกิน ๒๒.๐๐ น.

๘.จัดแบ่งหน้าที่ฝึกฝนการหุงหาอาหาร กวาดถูดูแลอาศรม ล้างจาน รดน้ำต้นไม้ และฝึกจิตสาธารณะช่วยเหลือผู้อื่น

๙.งดเว้นการฟังวิทยุและดูโทรทัศน์ โดยให้อ่านหนังสือพิมพ์และนิตยสารแทน

๑๐.การอ่านหนังสือ เขียนหนังสือ หรือกิจส่วนตัวใดๆ จะต้องไม่รบกวนหรือละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น

๑๑.เวลาว่างใดๆ ให้พักผ่อนอย่างสร้างสรรค์ เช่น ทำงานอดิเรกส่วนตัว อ่าน เขียน หรือพูดคุยแลกเปลี่ยนทางปัญญา ไม่นอนกลางวัน ไม่ใช้เสียงดัง ไม่ใช้วาจาและพฤติกรรมหยาบคาย

๑๒.งดดื่มน้ำเย็น งดบริโภคอาหารที่แฝงโทษทางโภชนาการ และงดพฤติกรรมฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือย

๑๓.แยกบ้านพักเรือนหญิงเรือนชายและห้ามไปมาหาสู่กันในยามวิกาลโดยไม่ได้รับอนุญาต

๑๔.แต่งกายสุภาพ งดเว้นกางเกงขาสั้น!

๑๕.กรณีเจ็บป่วยที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาให้ผู้เรียนหรือผู้ปกครองของผู้เรียนเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

๑๖.ความผิดและความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการกระทำโดยผู้เรียน ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เรียนและผู้ปกครองของผู้เรียน

๑๗.ครูและครอบครัวของครูให้การดูแลผู้เรียนและให้การอบรมสั่งสอนเสมือนลูกและบุคคลในครอบครัว

.

๒.ค่ายครูรากแก้วการอ่าน รุ่นที่ ๕  

หลักสูตร  

.การอ่านเพื่อเข้าถึงความงาม ความรัก และความสุข

.การอ่านธรรมชาติ ปรากฏการณ์ เหตุการณ์ และสภาวธรรมสรรพสิ่ง

.การอ่านสังคม ชีวิต และวัฒนธรรมผ่านนิทาน ตำนาน เพลงพื้นบ้าน และเพลงร่วมสมัยแนวต่างๆ

.การอ่านวรรณกรรมสร้างสรรค์และวรรณคดีเชิงวิเคราะห์และตีความ

.การอ่านเพื่อการสอนและปลูกฝังความรักการอ่าน

.การอ่าน “อวัจนสาร” และผัสสะต่างๆ 

.การอ่านแบบแกะรอยทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค

.เสวนาการอ่านสังสรรค์ภูมิปัญญาชุมชน

.การอ่านออกเสียงแบบต่างๆ

๑๐.การอ่านตีบทและการแสดงเกี่ยวกับการอ่าน

๑๓.การท่องอาขยาน (กินครูเป็นอาหาร) ขับร้อง และขับขานเชิงสร้างสรรค์

๑๔.กิจกรรมและเกมต่างๆ เกี่ยวกับการอ่านและการพัฒนากระบวนการคิด

๑๕.การจัดทำต้นแบบแผนงานภารกิจของ “ครูรากแก้วการอ่าน”

๑๖.การเขียนบันทึกและเขียนเชิงสร้างสรรค์สลับการอ่าน

 

ข้อปฏิบัติ  

ข้อปฏิบัติของครูรากแก้วการอ่านให้ใช้ข้อปฏิบัติของโรงเรียนกวีโดยอนุโลม

 

สิ่งที่ต้องจัดเตรียม  

ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้ทั้งเยาวชน ครู และบุคลากรทางการศึกษาจัดเตรียมสิ่งต่อไปนี้ติดตัวมาด้วย

๑.สมุดบันทึก ดินสอ ปากกา และอุปกรณ์เครื่องเขียนอื่นๆ ที่จำเป็น

๒.เครื่องใช้ส่วนตัว รองเท้าแตะ ไฟฉาย ยาทากันยุง

๓.เสื้อผ้าแบบสุภาพ...เท่าที่จำเป็น (งดกางเกงขาสั้น)

๔.อาหารแห้งสมทบกองกลาง เท่าที่สามารถนำมาได้ เพื่อความมีส่วนร่วม (ข้อนี้เฉพาะนักเรียนโรงเรียนกวี)

 

การสมัครและการรายงานตัว 

            การสมัครเข้าร่วมเรียนรู้ ให้ผู้สมัครเขียนจดหมายด้วยลายมือ (รูปแบบอิสระ / ไม่จำกัดความยาว) พร้อมแจ้งหมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่เพื่อการติดต่อกลับได้สะดวก ส่งถึง “ศูนย์เรียนรู้ทุ่งสักอาศรม” ๓๕ หมู่ ๑๓  ต.จรเข้สามพัน  อ.อู่ทอง  จ.สุพรรณบุรี  ๗๑๑๗๐  โทรศัพท์ ๐๘๑–๙๙๕๖๐๑๖, ๐๘๑-๗๕๗๘๘๕๔ 

 

            ๑.โรงเรียนกวี-สมัครภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๓

พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และคำอนุญาตของผู้ปกครอง

            ๒.ครูรากแก้วการอ่าน-สมัครภายในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๓

พร้อมแนบสำเนาหนังสืออนุญาตไปราชการของผู้บังคับบัญชา

            การรายางานตัว ให้เดินทางถึงทุ่งสักอาศรมและรายงานตัวดังนี้

๑.โรงเรียนกวี-รายงานตัวในเช้าวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๓ ระหว่างเวลา ๘.๐๐-๑๒.๐๐ น.

๒.ครูรากแก้วการอ่าน-รายงานตัวในบ่ายวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๓ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.

 

 

วิทยากร  

๑.ผศ.ศิวกานท์ ปทุมสูติ (ครูกานท์-วิทยากรประจำหลักสูตร) : กวี นักคิด และนักวิชาการอิสระ

๒.ศักดิ์สิริ มีสมสืบ (ครูไวท์) : กวีรางวัลซีไรต์ และศิลปินรางวัลศิลปาธร

๓.ชินกร ไกรลาศ : ศิลปินแห่งชาติ

๔.สลา คุณวุฒิ : ครูเพลงแห่งยุคสมัย

๕.ศุ บุญเลี้ยง (จุ้ย) : ศิลปินนักร้อง นักดนตรี นักแต่งเพลง และนักเขียนอิสระ

๖.พจนาถ พจนาพิทักษ์ (เอก) : กวี ศิลปินนักร้องและนักดนตรี

๗.ท่านจันทร์ (สมณะเพาะพุทธ จันทเสฏฺโฐ) : สมณะนักเทศจากรายการวิทยุและโทรทัศน์หลายรายการ

๘.กิตติศักดิ์ บุตรดีวงศ์ : ศิลปินภาพเขียน

๙.วัฒน์ วรรลยางกูร : นักเขียนรางวัลศรีบูรพา

๑๐.วงเดือน ทองเจียว : นักเขียนและนักวิชาการอิสระ

๑๑.ศิลปิน นักร้อง นักแต่งเพลง นักเขียน นักบวช และภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมให้วิทยาทานตามความเหมาะสม

 

หมายเหตุ

วิทยากรตามข้อ ๒ ถึงข้อ ๑๑ คือวิทยากรที่แวะเวียนมาร่วมให้วิทยาทานการเรียนรู้ตามโอกาส

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.oknation.net/blog/krugarn

 

นัดพิเศษ ปี ๒๕๕๓

พบปะสังสรรค์ชุมนุมรุ่นโรงเรียนกวี รุ่น ๑ ถึง ๕ และ ครูรากแก้วการอ่าน รุ่น ๑ ถึง ๕

ระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ เมษายน ๒๕๕๓

ฝากข่าวนักเรียนโรงเรียนกวีและครูรากแก้วทุกคนช่วยบอกข่าวถึงกัน และกรุณาแจ้งการเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ ในดวงตา ปทุมสูติ โทร.๐๘๑-๗๕๗๘๘๕๔

 

ศน.อ้วนประชาสัมพันธ์..เพื่อนครูและเพื่อนๆที่มีบุตรหลานที่สนใจทั้งสองหลักสูตรค่ะ

"ร่วมหยั่งรากแก้วการอ่าน"  ให้ฝังลึกในความเป็นครู

อ่านมากรู้มาก  อ่านน้อยรู้น้อย ไม่อ่านไม่รู้

..ชาติจะก้าวไกล ถ้าครูไทย + คนไทย+เด็กไทยรักการอ่าน..อิอิ (จริงๆค่ะ)..

ด้วยศรัทธาและเคารพ "ครูชีวิต"ค่ะ

 

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บ้านภาษาไทย

คำสำคัญ (Tags)#ศิวกานท์ ปทุมสูติ#ครูกานท์#ศน.อ้วน#ค่ายครูรากแก้วการอ่าน รุ่น ๕

หมายเลขบันทึก: 344677, เขียน: 16 Mar 2010 @ 08:21 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 22:35 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ดอกไม้: 2, ความเห็น: 8, อ่าน: คลิก


ความเห็น (8)

รักการอ่านปัญญาเกิดประเสริฐแท้   อ่านแล้วแปลความได้ในสื่อสาร

หลักสูตรนี้มีคุณค่าครูอาจารย์         วิทยาทานวิทยาธรรมแสนงามจริง

อ่านให้ดีมีสาระหาข้อคิด                 คำน้อยนิดมีคุณค่าอย่าตัดทิ้ง

มีโอกาสเร็วเถิดมาอย่าประวิง          จักพบสิ่งล้ำเลอค่าภาษาไทย          

 

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะพี่อ้วน

ฝากหลานมี่ไปด้วยก็ไม่ได้  อายุไม่ถึงอะเนอะ

พี่อ้วนสบายดีไหมคะ  ช่วงนี้อากาศแย่ๆ  อย่าลืมสวมใส่หน้ากาก เน่อเจ้า

สวัสดีครับท่าน ศน. อ้วน จะช่วยประชาสัมพันธ์อีกแรงหนึ่งครับ

กิจกรรมน่าสนใจมาก

วิทยากรก็คุ้นชินหลายท่าน

เสียดายลูกหลาน ยังไม่เข้าเกณฑ์ ครับ

วิทยากรจากใต้ คุณจุ้ย กับคุณเอก คนจังหวัดไกล้กันครับ

โดยฉพาะคุณเอก เคยไปนั่งรุม สกรัม สัมนา ดอกไม้ดำ(สมพง ทวี) ในการจุดประเด็น กวีโรแมนติคจงไปตายเสียเถอะ

ที่บ้าน คุณ กานติ ณ ศรัทธา

ร่วม กับกวีสาวสวย เพ็ญ ภัคตะ หลายสิบปีผ่าน ยังนึกเหตุการณ์ได้ครับ

สวัสดีปีใหม่! แบบไทยๆเราครับ

คนึงนิตย์(ครูดอย)
IP: xxx.180.176.101
เขียนเมื่อ 

กราบสวัสดีปี๋ใหม่เมืองงามๆศน.อ้วนเจ้า...

หนูนาเองนะคะ ไม่ได้แวะมาเยี่ยมบ้านศน.อ้วนนานมากๆเลยค่ะ แต่ก็ไม่เคยลืมศน.อ้วนและครูรากแก้วรุ่นที่4ทุกคนเลยนะคะ

หนูคงไม่ได้ไปที่บ้านครูกานท์แล้วล่ะค่ะ เสียดายมากๆเลย คือว่าหนูตั้งใจไว้เมื่อปีที่แล้วว่าอย่างไรก็ต้องไปให้ได้ แต่ในเมื่อความแน่นอนคือความไม่แน่นอน หนูก็คงไม่ได้กลับไปอีก เพราะว่า ช่วงวันที่ 27-30 หนูต้องอยู่เวรที่โรงเรียนบนดอยค่ะ อันนี้ยังพอสับเปลี่ยนกับเพื่อนครูท่านอื่นได้ แต่สาเหตุหนึ่งที่หนูไปไม่ได้เลยก็คือ ในวันที่ 29-30 นี้ พ่อของหนูต้องไปตรวจตาที่โรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่ค่ะ หนูต้องไปเซ็นชื่อเบิกยาให้พ่อทุกครั้งเลย เสียดายจังนะคะ อดได้พบทุกคนเลย หนูขอฝากศน.อ้วนบอกคุณครูรากแก้วทุกท่านด้วยนะคะ ว่าคิดถึงมากค่ะ ขอบคุณค่ะ

เขียนเมื่อ 

.

รวมรุ่น...อบอุ่นเพลงกวีอ่านชีวิต 

คืนสู่รัก...ทุ่งสักอาศรม

......................................

 

ใกล้วันนัดพบรวมรุ่น ๒๘-๒๙ เมษายน ๒๕๕๓ ครูรากแก้วการอ่านและนักเรียนโรงเรียนกวีต่อสายกันเข้ามาที่ทุ่งสักอาศรมคึกคัก บ้างถามวันเวลาที่นัดหมาย บ้างถามถึงกิจกรรมในวันงาน...จึงขอแจ้งกิจกรรม “รวมรุ่น” ดังนี้

.

๒๘ เมษายน ๒๕๕๓

ภาคเช้า...หลังจากอาหารเช้า เรียนรู้กับ “ครูไวท์” (ศักดิ์สิริ มีสมสืบ)

ภาคบ่าย...หลังจากอาหารกลางวัน ร่วมกิจกรรมตำข้าวเม่า / เผาข้าวหลาม

ภาคเย็นค่ำ...ร่วมลานอาหารแบบปูเสื่อ...การแสดง และการอ่านบทกวีของครูรากแก้วการอ่านและนักเรียนโรงเรียนกวี (พี่/น้อง รวม ๕ รุ่น) / ฟังเพลงพวงมาลัย จากพ่อเพลงพื้นบ้าน (บัว สังข์วรรณะ) /...ร่วมฟัง/ชม สาระชีวิต อ่าน คิด เขียน และขับขาน กับศิลปิน ศุ บุญเลี้ยง (จุ้ย) / ศักดิ์สิริ มีสมสืบ (ครูไวท์) / พจนาถ พจนาพิทักษ์ (เอก) / พรชัย แสนยะมูล (กุดจี่) / กวีและนักเขียนกลุ่มคนตะวันตก (วัฒน์ วรรลยางกูร / วงเดือน ทองเจียว / สุธีร์ พุ่มกุมาร / อนันต์ คู่มณี / ยุทธ โตอดิเทพย์ / สัจภูมิ ละออ / ชูชาติ ครุฑใจกล้า / ชาคร บัวเกตุ ฯลฯ)

.

๒๙ เมษายน ๒๕๕๓

ภาคเช้า...ร่วมบุญตักบาตร...อาหารเช้าแบบเรียบง่าย / ฟัง “ธรรมกวี” จาก “ท่านจันทร์” (สมณะเพาะพุทธ จนฺทเสฏโฐ) / เพลินเพลงภาษากับ “ชินกร ไกรลาศ” / ทบทวนและถักทอเส้นทางแห่งเรา โดย “ครูกานท์” (ศิวกานท์ ปทุมสูติ)

ภาคบ่าย...หลังอาหารกลางวันมื้ออร่อย...กิจกรรมอำลา ครูรากแก้วการอ่านและนักเรียนโรงเรียนกวี รุ่น ๑ ถึงรุ่น ๕

.

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม...โดย ครูกานท์และกองทุนทุ่งสักอาศรม / พี่น้องครูรากแก้วการอ่าน / หนุ่มสาวโรงเรียนกวี / กัลยาณมิตรและกัลยาณธรรม / กวี นักเขียน และศิลปินร่วมใจ

.

ขอบคุณแรงใจจากคณะครูรากแก้วและนักเรียนโรงเรียนกวีรุ่นพี่ที่มีต่อรุ่นน้อง...ทั้งคณะนครศรีธรรมราช,นครราชสีมา,บุรีรัมย์,สุรินทร์,ชัยภูมิ,เชียงใหม่,เชียงราย,ตาก,ลำปาง,พระนครศรีอยุธยา,สุพรรณบุรี,กาญจนบุรี,กรุงเทพมหานคร,ร้อยเอ็ด,นครปฐม/ตรัง...ฯลฯ

...

อายุบวร

 

เขียนเมื่อ 

สวัสดีเจ้าพี่อ้วนจ๋า

ห่างหายไปนานๆ มากๆ งานยุ่งหรือเจ้า คึดเติงหาหลายเจ้า หื้อพี่อ้วนรักษาสุขภาพค่ะ

เกียรติญา นันทาทอง
IP: xxx.172.17.14
เขียนเมื่อ 

ดูหลักสูตร กิจกรรมแล้ว อยากร่วมกิจกรรมมากๆเลยคะจะได้นำไปเป็นประโยชน์ในวิชาชีพ แต่น่าเสียดายเพราะต้องดูแลลูกสองคน สามขวบกับหนึ่งขวบคะ