ความคาดหวังและตั้งใจ

Say-Hi
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ความคาดหวัง

ความคาดหวังและตั้งใจ ที่จะได้รับจาการเรียน

  • นำความรู้ที่ได้จากการเรียนมาทำการสร้างและพัฒนาบนเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
  • นำความรู้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิตประจำวัน
  • สามารถนำความรู้ที่เรียนมาไปเผยแพร่ให้แก่ผู้ที่มีความสนใจได้
  • มีความเข้าใจในเนื้อหาของบทเรียนได้อย่างชัดเจน
  • หวังว่าจะได้เกรด เอ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Pantita Singphromความเห็น (0)