CAI

คุณคาดหวังและตั้งใจกับการเรียนวิชานี้อย่างไร

1. เพื่อนำความรู้ไปพัฒนาการเรียนการสอน

2. เพื่อนำความรู้ไปผลิตสื่อการเรียนการสอน

3. เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้เรียนในการใช้สื่อ CAI

4. เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาสื่อ CAI

5. สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จารุวรรณความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
  • ดีจังเลยครับ
  • เขียนมาอีกนะครับ
  • มาทักทาย