1. เพื่อนำความรู้ไปพัฒนาการเรียนการสอน

2. เพื่อนำความรู้ไปผลิตสื่อการเรียนการสอน

3. เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้เรียนในการใช้สื่อ CAI

4. เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาสื่อ CAI

5. สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน