ความแตกต่างระหว่างบุคคล

ความแตกต่างระหว่างบุคคล

ทรรศนะของบุคคลในสังคมนั้น ย่อมมีความแตกต่างกันได้หลายแนวทาง ทั้งนี้เพราะบุคคลมีความตากต่างกันใน 2 ประการ คือ

1. คุณสมบัติตามธรรมชาติของมนุษย์ หมายถึง มนุษย์ทุกคนมีคุณสมบัติที่ติดตัวมาแต่กำเนิดต่างกัน ทั้ง ๆ ที่เป็นพี่น้องกันก็ตาม คุณสมบัติข้อนี้ ได้แก่ สติปัญญา ความฉลาดไหวพริบ ความถนัด ความมีเชาวน์ ปฎิภาณ

2. อิทธิพลของสิ่งแวดล้อม หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวมนุษย์ มนุษย์ย่อมมีสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน สิ่งแวดล้อมในเมือง ใจชนบท แม่น้ำ ทะเล ภูเขา ระบบการศึกษาสิ่งเหล่านี้ทำให้มนุษย์มีทรรศนะที่แตกต่างกัน

ความตากต่างของบุคคลทั้ง 2ประการ คือ คุณสมบัติตามธรรมชาติของบุคคล ย่อมต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมมาส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกคนในสังคมได้มีทรรศนะที่ตรงกัน หรือคล้ายคลึงกัน ดังนั้นสิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลต่อมนุษย์ ดังนี้

2.1 ความรู้และประสบการณ์ บุคคลที่มีความรู้และประสบการมาก ย่อมสามารถแสดงทรรศนะได้อย่างถูกต้องและกว้างขวางมากกว่า

2.2 ความเชื่อ ความเชื่อของบุคคลมาจากพื้นฐานของครอบครัว การอบรม และสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัว ความเชื่อที่แตกต่างกันย่อมจะทำให้การแสดงทรรศนะแตกต่างกันไปด้วย

2.3 ค่านิยม หมายถึง ความรู้สึกที่มีอยู่ใจจิตใจของแต่ละคน หรือแต่ละกลุ่ม ต่อการกระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างมีคุณค่า หรือมีความสำคัญ ค่านิยมเป็นเครื่องกำหนดพฤติกรรมของกลุ่มหรือของบุคคล และมีอิพลต่อการแสดงทรรศนะของบุคคลด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน janasakjokeความเห็น (1)

IP: xxx.175.78.115
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากค่ะ